Ανακοίνωση για τα προσωπικά δεδομένα

Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα σχόλια που υποβάλλονται από τους πολίτες στη  παρούσα ηλεκτρονική διαβούλευση δεν δημοσιεύονται άμεσα στην πλατφόρμα του Επιμελητηρίου Ευβοίας με το πάτημα του πλήκτρου "Υποβολή". Η δημοσίευσή τους προϋποθέτει, αποκλειστικά για τον αποκλεισμό κακόβουλων/υβριστικών σχολίων, την έγκριση από την ομάδα παρακολούθησης των σχολίων. Η Ομάδα παρακολούθησης επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εντός κάθε ημέρας τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και προχωρά στην ανάρτηση των σχολίων.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), να ενημερώσει τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.eviachamber.grσχετικά με τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των δεδομένων.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το Επιμελητήριο Εύβοιας, Ελ. Βενιζέλου αρ. 12, Χαλκίδα, τηλ. 2221023510, email: charitou@eviachamber.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO):

Hλεκτρονική Δ/νση Επικοινωίας panteleos@acta.edu.gr

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, επικοινωνήστε με τον «Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων» (DPO) του κατά περίπτωση «Υπεύθυνου επεξεργασίας».

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Αποδέκτες:

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων συνίσταται: στη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ («εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας»).

Στον πίνακα που ακολουθεί, δίδονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τη μορφή της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.eviachamber.grκαθώς και τους αποδέκτες στους οποίους κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Σκοπός επεξεργασίας

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύντομη περιγραφή της επεξεργασίας

Αποδέκτες

Επικοινωνία με το Επιμελητήριο μέσω ηλ. Ταχυδρομείου στο charitou@eviachamber.gr

Ονοματεπώνυμο, e-mailκαι κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που εμπεριέχεται στο αίτημα.

Χειρισμός και εξυπηρέτηση αιτήματος.

Επιμελητήριο

Ευβοίας

Ηλεκτρονική Διαβούλευση

Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό), e-mail, προσωπικός ιστοχώρος, κάθε άλλη προσωπική πληροφορία (π.χ. θεσμική – επαγγελματική ιδιότητα) που εμπεριέχεται στο περιεχόμενο του σχολίου.

Έγκριση προς δημοσίευση και ανάρτηση του σχολίου από τους αρμόδιους συνεργάτες Επιμελητήρίου Ευβοίας. Ενσωμάτωση του σχολίου στην Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επιμελητήριο Ευβοίας 

 

 

 

 

Βελτιστοποίηση και ασφάλεια χρήσης ιστοτόπου.

Διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος πλοήγησης ιστού (webbrowser), λειτουργικό σύστημα και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους, καθώς και δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies. (Για πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies)

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη σύνδεση και τη δραστηριότητα επισκεπτών ιστοτόπου, αυτόματα κατά την περιήγηση.

Google (Google Analytics)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.eviachamber.grχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν, όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.

Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων:

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε και λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

• Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ανακριβή, καθώς και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτά είναι ελλιπή.

• Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο και ο κατά περίπτωση «Υπεύθυνος επεξεργασίας» δύναται να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση που το αίτημά σας γίνει δεκτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα της εναντίωσης δεν είναι απόλυτο και ο κατά περίπτωση «Υπεύθυνος επεξεργασίας» δύναται να απορρίψει το αίτημα για εναντίωση, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η άσκηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων σας γίνεται χωρίς χρέωση και ο κατά περίπτωση «Υπεύθυνος επεξεργασίας» σας ενημερώνει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας.

• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) – Διαδρομή: Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/