Τεχνικοί Ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 12 της νέας Υπουργικής Απόφασης 2432/12.01.2024, με ΑΔΑ: ΨΣ6646ΝΛΔΓ-ΩΛΥ,

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης για εργοδότες επιχειρήσεων Β’ και Γ΄ κατηγορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 θα ισχύουν μέχρι και  την 31η Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία οι συγκεκριμένοι εργοδότες δύναται να επανακαταρτισθούν.  

Η επανακατάρτισή τους ( αιτήσεις και πιστοποιητικά καταρτιζόμενων ) θα διεξαχθεί με την ίδια διαδικασία που ισχύει  για όσους καταρτίζονται για πρώτη φορά. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ  διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης «Τεχνικών Ασφαλείας», για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/