Ότι πρέπει να ξέρετε για το Δελτίο Αποστολής.

Επικαιρότητα: 

Το Δελτίο αποστολής αποτελεί το μοναδικό συνοδευτικό στοιχείο κατά την διακίνηση των αγαθών.

Θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα παραστατικά και έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τον φορολογικό έλεγχο (προληπτικό και τακτικό). Το Δελτίο αποστολής είναι δυνατό να εκδοθεί ανάλογα με τις ανάγκες των συναλλαγών είτε ως απλό δελτίο αποστολής (Δ.Α.) είτε ως συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής (Σ.Δ.Α.) είτε συνενωμένο με οποιοδήποτε άλλο φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο αποδείξεις λιανικής πώλησης αποδείξεις παροχής υπηρεσιών εκκαθάριση.


Εκδίδεται σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης είτε τα αγαθά διακινηθούν είτε όχι ενώ αντίθετα δεν εκδίδεται για τη λιανική πώληση αγαθών εφόσον αυτά δεν διακινηθούν από τον πωλητή ή με δική του ευθύνη.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Υπόχρεοι έκδοσης Δελτίου Αποστολής
Υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής (Δ.Α.) έχουν τα εξής πρόσωπα:
- Οι επιτηδευματίες (για όλες τις διακινήσεις)
- Το δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα λοιπά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 3 του ΚΒΣ. (για ορισμένες διακινήσεις )
- Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος (για ορισμένες διακινήσεις όπως οπωρολαχανικά άνθη και φυτά κλπ.)
Τι αναγράφεται στο Δ.Α.

Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται:
α) τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε ιδιώτη αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του. Στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής ως παραλήπτης αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι»
β) η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής που σημειώνεται τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο με τετραψήφιο αριθμό.
Επίσης αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου κατά τη μεταφορά των αγαθών φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλασσίων μεταφορών
γ) ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται καθώς και ο τόπος προορισμού όταν δεν συμπίπτει με τη διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος του αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη κατά περίπτωση
δ) η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής. Με έγκριση του προϊσταμένου ΔΟΥ επιτρέπεται τα δελτία αποστολής να εκδίδονται σε προγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία της διακίνησης των αγαθών όταν υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες. Στην περίπτωση αυτή στο δελτίο αποστολής αναγράφεται και η ημερομηνία που θα γίνει η μεταφορά.
ε) ο σκοπός της διακίνησης
στ) το είδος η μονάδα μέτρησης η ποσότητα κάθε είδους το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών αριθμητικώς και ολογράφως ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης. Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται με τη χρήση Η/Υ (ηλεκτρονικού υπολογιστή). Η τιμή μονάδος αναγράφεται επί παράδοσης ή αποστολής οπωρολαχανικών και κρεάτων με σκοπό την αγορά ή την πώληση και επί αποστολής ή παράδοσης των αγαθών αυτών με σκοπό την πώληση για λογαριασμό τρίτου η τιμή η οποία θα επιτυγχανόταν σε περίπτωση αγοράς αυτών κατά την ημέρα της παραλαβής τους από τον εντολέα και η συνολική αξία τους.
ζ) Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό την αποθήκευση και εν συνεχεία την πώληση αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται.
η) ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτημένων καρπών.

Διάρκεια Δ.Α.
Κατά την διακίνηση των αγαθών το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής συνοδεύει τα αγαθά από την έξοδό τους από το κατάστημα ή την αποθήκη και για όλη τη διαδρομή τους μέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισμού και παραδίδεται στον πελάτη μαζί με αυτά.
Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής εξαρτάται από την απόσταση τον τρόπο μεταφοράς το είδος των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων και τις ειδικότερες συνθήκες μεταφοράς.
Κατά συνέπεια ο χρόνος ισχύος κάθε συγκεκριμένου Δ.Α. είναι αυτός που απαιτείται σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία και την ώρα αποστολής από τον υπόχρεο.

Περιπτώσεις έκδοσης Δελτίου Αποστολής
Το δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία :
- σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης αγαθών ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο απόδειξη λιανικής πώλησης απόδειξη παροχής υπηρεσιών)


- σε κάθε περίπτωση παραλαβής αγαθών για διακίνηση από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής ή από πρόσωπο που αρνείται την έκδοσή του.


- σε κάθε διακίνηση αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων π.χ. διακίνηση προς το υποκατάστημα την αποθήκη κ.λπ.


- σε κάθε άλλη περίπτωση που γίνεται διακίνηση αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό π.χ. διακίνηση αγαθών για επεξεργασία φύλαξη αποθήκευση δειγματισμό επιστροφή κ.λπ..


Για την διακίνηση αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία εκδίδεται κανονικά δελτίο αποστολής παράλληλα όμως εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. να επιτρέπει τη μη έκδοση δελτίου αποστολής ή η έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο εφόσον λόγω απόστασης δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακινουμένων αγαθών θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που πωλούνται αγαθά λιανικώς και παραδίδονται στον ιδιώτη στο κατάστημα δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής αλλά αρκεί η παράδοση της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης. Αντιθέτως όταν τα αγαθά αποστέλλονται στον ιδιώτη με ευθύνη του πωλητή είτε με δικό του μεταφορικό μέσο (του πωλητή) είτε με μεταφορικό μέσο Δ.Χ απαιτείται η έκδοση Δ.Α.

Αντίστοιχα το ίδιο με τις λιανικές πωλήσεις ισχύει και για τις δωρεάν παραδόσεις αγαθών σε ιδιώτες όταν αυτές γίνονται στο κατάστημα οπότε αρκεί η έκδοση απόδειξης αυτοπαράδοσης.


Διακίνηση αγαθών χωρίς έκδοση Δ.Α.
- Στην πώληση- τοποθέτηση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που τοποθετούνται από τους πωλητές επισκευαστές σε αυτοκίνητα και λοιπά μηχανήματα.
- Στις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις φαρμάκων οπτικών και λοιπών ειδών στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο όταν τα πωλούμενα είδη παραδίδονται σε ασφαλισμένους τους.
- Στη διακίνηση (μεταφορά) κενών φιαλών κιβωτίων και κενών υλικών συσκευασίας
- Στη διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών από τους εφημεριδοπώλες προς τα περίπτερα ή άλλα καταστήματα λιανικής πώλησης και αντίστροφα.
- Κατά την αποστολή εφημερίδων ή περιοδικών προς τους επιτηδευματίες διαφημιζόμενους.
- Στα διακινούμενα από γραφεία τελετών είδη που έχουν σχέση με το αντικείμενο των εργασιών τους.
- Στις διακινούμενες φωτογραφίες από τους φωτοειδησεογράφους.
- Για τη διακίνηση φίλμς φωτογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων αυτών από τους φωτογράφους και φωτορεπόρτερς.


Μη έκδοση Δ.Α. για τα οποία δεν καταλογίζεται παράβαση.
Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν καταλογίζονται παραβάσεις για την μη έκδοση Δελτίων Αποστολής εφόσον βέβαια έχουν εκδοθεί από τον παραλήπτη δελτία αποστολής (ανάποδο - αντίθετο Δ.Α.) και αποδεικνύεται με αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού αυτού δελτίου αποστολής.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής:

α) Παράδοση επιστρεφόμενων αγαθών αξίας μέχρι και 880 ευρώ.
β) Παράδοση αγαθών προς επισκευή ή συντήρηση.
γ) Παράδοση αγαθών για άλλη αιτία που δεν συνάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο.
Με την ρύθμιση αυτή καλύπτονται τα μικρά καταστήματα όπως περίπτερα ψιλικατζίδικα κ.λπ τα οποία κατά σύστημα δεν εκδίδουν Δ.Α. για τα επιστρεφόμενα αγαθά όπως και πολλοί επιτηδευματίες κατά την παράδοση αγαθών για επισκευή συντήρηση καθαρισμό επιδιόρθωση κ.λπ. καθαρισμό χαλιών μοκετών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr