Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Επιμελητηρίου Ευβοίας με Ο.Π.Ε.

Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2006 και μετά από προκαθορισμένο ραντεβού ο Πρόεδρος Παναγιώτης Σίμωσης και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου είχαν συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) κ. Παναγιώτη Δρόσο και τους συνεργάτες του.

Θέμα της συνεργασίας ήταν το πώς θα βοηθηθούν οι Ευβοϊκές επιχειρήσεις στο να αποκτήσουν μία μεγαλύτερη εξωστρέφεια με σκοπό την ανάπτυξη των εξαγωγών των τοπικών προϊόντων και κατ επέκταση την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας αλλά και της όλη προετοιμασίας που είχε προηγηθεί υπογράφτηκε σχετικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας τριετούς διάρκειας.

Το πρωτόκολλο αυτό είναι από τα πρώτα που υπογράφονται μεταξύ ΟΠΕ και Επιμελητηρίων με την ελπίδα ότι αποτελεί την αρχή και το εργαλείο για την προώθηση των Ευβοϊκών Προϊόντων και την ανάπτυξη των Ευβοϊκών Επιχειρήσεων.

Αμέσως μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας τόσο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.
Παναγιώτης Σίμωσης όσο και ο Δ/νων Σύμβουλος του ΟΠΕ κ. Παναγιώτης Δρόσος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και την υπόσχεση ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις και αποτελέσματα.

Για ενημέρωση των Μελών επισυνάπτουμε αντίγραφο της συμφωνίας:

_______________________________________________________________________
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΟΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου «ΟΠΕ Α.Ε.» με έδρα στην οδό Μαρίνου Αντύπα Νο 86 – 88 στην Ηλιούπολη Αττικής Ελλάδα που εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Κύριο Παναγιώτη Δρόσο και το Επιμελητήριο Ευβοίας με έδρα την Χαλκίδα Βενιζέλου 12 που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο κ. Παναγιώτη Σίμωση

λαμβάνοντας υπόψη:


- ότι ο ΟΠΕ είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και δραστηριοποιείται στην προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων
- ότι το Εμπορικό Επιμελητήριο Ευβοίας είναι Ν.Π.Δ.Δ. με κύριο σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
- ότι και οι δύο πλευρές με βάση τις αντίστοιχες αρμοδιότητες δικαιοδοσίες και μέσα θεωρούν σκόπιμη τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας με σκοπό να ενισχύσουν τις σχέσεις ανάμεσα στους Φορείς και να προωθήσουν την οικονομική εμπορική και επιχειρηματική συνεργασία τους

συμφωνούν τα ακόλουθα:

?    Η συμμετοχή των μελών του Επιμελητηρίου Ευβοίας σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΕ.
?   Πραγματοποίηση κοινών δράσεων σχετικών με την πρωτοβουλία Kerasma  που θ’ αξιοποιούν κατάλληλα την τουριστική υποδομή της Εύβοιας και των προϊόντων της.
?   Πρόσθετες πρωτοβουλίες που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας την αύξηση των εξαγωγών και την προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων.
?   Θα προβάλλουν τις εκατέρωθεν δραστηριότητες τους στις εκδόσεις και τα πληροφοριακά τους ηλεκτρονικά συστήματα.
?   Η στρατηγική ανάπτυξης των Εξαγωγών με έμφαση στο συγκριτικό πλεονέκτημα των Ευβοϊκών Προϊόντων σε Διεθνές επίπεδο.
?   Η ανάδειξη των Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών και Μεθόδων που δημιουργούν επιτυχημένες εξαγωγικές επιχειρήσεις.
?   Να προστατεύουν το απόρρητο των εμπορικών και λοιπών πληροφοριών όταν αυτές προορίζονται για αποκλειστική χρήση των δύο Φορέων και όταν ανακοινώνονται σε τρίτους με την προϋπόθεση ότι έχει διασφαλισθεί το copyright. Οι δύο πλευρές υποχρεούνται να προστατεύσουν τις πηγές προέλευσης των πληροφοριών.
?   Να οργανώνουν συναντήσεις σε εξάμηνη βάση και όποτε κριθεί σκόπιμο για την εκτίμηση της εξέλιξης των κοινών ενεργειών και για να καθορίσουν στρατηγικές που αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.
?   Να αναλάβει η κάθε πλευρά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης που της αντιστοιχεί για την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων κοινών πρωτοβουλιών. Η χρηματοδότηση κάθε πλευράς θα καθορίζεται βάση δεσμευτικών επιστολών που θα ανταλλάξουν.
?   Να συνεργάζονται για υποβολή προτάσεων σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση – προβολή προϊόντων και υπηρεσιών για ανάπτυξη της συνεργασίας επιχειρηματιών των δύο πλευρών κ.α.
?   Τα δύο μέρη δεσμεύονται να λύσουν με κοινή συμφωνία ενδεχόμενες αντιδικίες που θα προκύψουν από την παρούσα συμφωνία μέσω Διαιτητικού Σώματος αποτελούμενου από τρία μέλη εκ των οποίων ένα από κάθε πλευρά και το τρίτο κοινής αποδοχής.
?   Η Διάρκεια της παρούσας συμφωνίας είναι για τρία έτη και δύναται ν’ ανανεωθεί με δυνατότητα ανάκλησης μέσω γραπτής ειδοποίησης με προειδοποίηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης αυτής.
Η παρούσα συμφωνία υπογράφεται στην Χαλκίδα στις 26.9.2006 σε δύο αυθεντικά αντίγραφα.

Για τον ΟΠΕ                                         Για το Επιμελητήριο Ευβοίας
 
Παναγιώτης Δρόσος                                 Παναγιώτης Σίμωσης
Διευθύνων Σύμβουλος                                       Πρόεδρος
_______________________________________________________________________________________

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr