Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412 2016 γαι την σύναψη Σύμνασησ με αντικείμενο την προμήθεια λιπαντελαίων Ο -240 ο-250 Ο-149

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr