Πρόγραμμα Επιδότησης Προσλήψεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Αφορά Πρόσληψη Ανέργων 18-30 ετών
(ΑΠ.Δ.Σ. 5600/16-12-2008-ΦΕΚ 2676/Β/31-12-2008)

oaed.jpg

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων αποφοίτων τουλάχιστον γυμνασίου σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό.


Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης των νέων και η υποστήριξη των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.   

                                                                                                             
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα άρχισε στις 20-1-2009 σύμφωνα με την με αριθμ.B101181/16-1-2009 απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού.
 
 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (συμπεριλαμβανομένων και των αμιγών και μικτών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού).
-Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν. 2956/2001) για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου. 
- Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α΄ βαθμού συγγένειας εξ΄ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
-Οι Ο.Ε. Ε.Ε. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε. για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε. για τους εταίρους της Ε.Π.Ε.
-Οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ βαθμού εξ΄ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας των ομορρύθμων στις Ο.Ε. και Ε.Ε. των εταίρων της Ε.Π.Ε. και των μελών του Δ.Σ. στις Α.Ε.
- Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πρόγραμμα εντάσσονται αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Α) Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.

Β) Το απασχολούμενο προσωπικό τους (την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος) να μην υπερβαίνει τα 50 άτομα.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσλάβει:
- Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) άνεργο. 
- Επιχειρήσεις με προσωπικό 1-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) άνεργους.
- Επιχειρήσεις με προσωπικό από 10 έως 50 άτομα μπορούν να απασχολήσουν αριθμό ατόμων που ανέρχεται  μέχρι 20% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους

ΑΝΕΡΓΟΙ
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε σχέση με τις επαγγελματικές και επιστημονικές ειδικότητες των ανέργων νέων. Επιλέξιμοι θα είναι όλοι οι άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 έως 30 ετών (συμπληρωμένων ημερολογιακά) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τις επιχειρήσεις και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Τα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
- Να είναι  άνεργοι  επιδοτούμενοι ή μη και το δελτίο ανεργίας τους να είναι σε ισχύ  μέχρι την υπόδειξή τους από τις Υπηρεσίες. 
- Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους  μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
- Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
- Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση.
- Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του  Ν.2643/98. 
-Σε περίπτωση που επιχειρήσεις μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας η νέα διάδοχος επιχείρηση επιχορηγείται μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβει πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολήθηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην Υπηρεσία το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή έδρας της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική λίστα.
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε η αίτηση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο προσωπικό.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή  και μέσω των ΚΕΠ.

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα πλήρους ωραρίου ανέρχεται:
- Στα είκοσι δύο (22) ευρώ ημερησίως τους δύο (2) πρώτους μήνες του προγράμματος
-Τους υπόλοιπους δεκαεννέα (19) μήνες στα δεκαοκτώ (18) ευρώ ημερησίως για τους κοινούς άνεργους και στα είκοσι (20) ευρώ ημερησίως για τους ανέργους μειονεκτικής  θέσης δηλαδή μακροχρόνια άνεργους και άνεργες γυναίκες  μητέρες ανήλικων τέκνων.
Ως μακροχρόνια άνεργοι ορίζονται οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι από 6 μήνες και άνω όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω όσοι ηλικίας 25 ετών και άνω κατά την υπόδειξή τους από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Ο χρόνος επιδότησης της απασχόλησης ορίζεται στους είκοσι έναν (21) μήνες και μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις (3) μήνες ακόμη.
Για όλο το χρονικό διάστημα επιχορήγησης του προγράμματος ο επιχορηγούμενος θα έχει πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις.
Σε περίπτωση που ο μισθωτός απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ημερησίως το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Οι  επιχειρήσεις  υποχρεούνται  να  διατηρήσουν  τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ήτοι 24 μήνες.
Σε  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιδοτούμενο) λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης και  εφόσον  δεν  το  αντικαταστήσει μέσα  σε τριάντα (30) ημέρες το πρόγραμμα   θα  διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα  επιστρέφεται  το  αναλογούν  ποσό  επιχορήγησης  σύμφωνα  με  τους όρους της  παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης  ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε  επιχορηγούμενη  θέση  θα  διακόπτεται  η  επιχορήγηση  μόνο  για  τη  θέση  αυτή  χωρίς  άλλες  επιπτώσεις  για  τον  εργοδότη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
α) Αξιώσεις εργοδοτών για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε 3μήνου απασχόλησης.
β) Σε  περίπτωση  εκπρόθεσμης  υποβολής  δικαιολογητικών  είναι δυνατή κατά ένα (1) μήνα η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 του Οργανισμού.
Ως πρώτος μήνας επιχορήγησης θεωρείται ο μήνας πρόσληψης του επιχορηγούμενου ατόμου ανεξάρτητα από την ημερομηνία την οποία προσλήφθηκε.
Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της τελευταίας επιχορήγησης θα υποβάλλονται εντός δύο μηνών από  το μήνα λήξης της επιχορήγησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου τότε  η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
   
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημερολογιακές ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης για μη απόλυση προσωπικού σε περίπτωση: α) κανονικής άδειας β) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών δ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

Από τη δημοσίευση της με αριθμ. 5600/16-12-2008 σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού στο ΦΕΚ ήτοι από 31-12-2008  παύει να ισχύει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο προηγούμενο πρόγραμμα (ΑΠ.Δ.Σ. 3018/58/8-11-2005-ΦΕΚ 1551/Β/9-11-2005).
Για τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα ή για όσους υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο προηγούμενο πρόγραμμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του νέου προγράμματος εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του προηγούμενου (ΑΠ.Δ.Σ. 3018/58/8-11-2005-ΦΕΚ 1551/Β/9-11-2005).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να παίρνουν καθημερινά από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου και από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr