Πρόγραμμα "Ενίσχυση & επιβράβευση των μεταποιητικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ε.Μ. Επιχ.Αρίστευσης"

Προκηρύσσεται εκ νέου η πράξη 3.2.2.1 του ΕΠΑΝ Α’ Κύκλος σύμφωνα με την υπ’αριθ. Οικ. 10399/636/16.5.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με προθεσμία υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2007 και ώρα 14:30. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΒ του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ggb.gr) καθώς και από την Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της ΓΓΒ (τηλ. 210 6965825 φαξ. 2106965829)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Το Πρόγραμμα (ΕΠΑΝ Δράση 3.2.2 – Α΄ Κύκλος) αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα εμπίπτει σε κάποιον από τους κλάδους ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ – 03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας και ταυτόχρονα καλύπτει τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού de Minimis και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Η μεταποιητική δραστηριότητα μιας επιχείρησης μπορεί να αποδειχθεί από τα έντυπα φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) ή από την νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή με άλλο αδιαμφισβήτητο τρόπο.
- Το ποσοστό των πωλήσεων που αφορούν την μεταποιητική δραστηριότητα της επιχείρησης να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% των συνολικών πωλήσεων.
- Το ποσοστό των πωλήσεων που αφορούν την μεταποιητική δραστηριότητα της επιχείρησης να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% των συνολικών πωλήσεων.
- Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί περισσότερες από μία δραστηριότητες π.χ. μεταποίηση-εμπόριο τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν και οι ενέργειες που θα προταθούν προς επιβράβευση θα αναφέρονται στο σύνολο της επιχείρησης όταν η άλλη –πλην της μεταποιητικής- δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 50% των συνολικών πωλήσεων.
- Λειτουργούν συνεχώς από το 2003.
- Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
- Εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας τουλάχιστον 2 έτη πριν την υποβολή πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
- Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
- Έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Επιχειρήσεις που εμφανίζουν κατά τα έτη 2003-2004-2005 μέσο όρο αρνητικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων και φόρων (ζημίες) δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Για να δείτε τον Οδηγό του Προγράμματος κάντε κλικ εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr