Πρόγραμμα : "Διαπιστευθείτε".

 

Πρόγραμμα : Διαπιστευθείτε.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 15/10/2009 και έως          
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Περιγραφή: Ενίσχυση φορέων & εργαστηρίων για δοκιμές για την αρχική διαπίστευσή τους ή επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.

Σε Ποιούς Απευθύνεται :Εργαστήρια δοκιμών & Διακριβώσεων καθώς και φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων Προσώπων και Συστημάτων Διαχείρισης.

Γεωγραφική Περιοχή : Όλες οι περιφέρειες

Προϋπολογισμός : 24.000.000 €

Όροι : Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες προς ένταξη επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι οι εξής:


1.Να λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε ή αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή Ε.Π.Ε ή Α.Ε. και να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.


2.Να έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα.


3.Να έχουν συμπληρώσει ένα τουλάχιστο κλεισμένο έτος διαχειριστικής χρήσης.


4.Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εν ισχύ (εφόσον απαιτείται) ή βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας ότι δεν απαιτείται.


5.Η υποψήφια προς ένταξη επιχείρηση να εμφανίζει στο καταστατικό της ή στο έντυπο έναρξης επιτηδεύματος της Εφορίας δραστηριότητα/ες που να είναι συναφείς με το αντικείμενο του προγράμματος (εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης).


6.Ο μέσος όρος κερδοφορίας προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας 3ετίας να είναι θετικός. (Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης για διάστημα μικρότερο των 3 ετών λαμβάνονται υπόψη μόνο οι διαθέσιμες χρήσεις)
Επιπλέον όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).


Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται στην παρούσα φάση αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραμμα επιχείρηση εμπίπτουσα στα ως άνω Κριτήρια Διαχωρισμού το έργο απεντάσσεται και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια Χρηματοδότηση επιστρέφεται εντόκως.


Κάθε υποψήφια προς ένταξη επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια μόνο πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανά κύκλο αξιολόγησης (βλ. κεφ. 9.2 του παρόντος Οδηγού).


Σε περίπτωση υποβολής από την ίδια επιχείρηση περισσοτέρων της μιας προτάσεων στον ίδιο κύκλο αξιολόγησης οι προτάσεις απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Διαρθρωτικό Ταμείο :
 

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1 Εξοπλισμός (έως 70.00000 €): - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2 Λογισμικό (έως 15.00000 €):- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.3 Υποστηρικτική βιβλιογραφία (έως 5.00000 €).


2. ΑΫΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1 Διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας (έως 20.00000 €).

 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2 Αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου (έως 3.000 € ανά πρότυπο αναφοράς)

- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.3 Υπηρεσίες συμβούλου & φορέα διαπίστευσης (έως 20.00000 €): Υπηρεσίες συμβούλου αποκλειστικά για την ανάπτυξη του συστήματος και έως του ποσού των 12.000 ευρώ.

Ο Σύμβουλος πρέπει να πληροί τις «προϋποθέσεις επάρκειας συμβούλου» που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ του οδηγού. Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία  προδημοσίευσης  του προγράμματος (10/7/2009).

Δραστηριότητα Εργαστηρίου : 10.000 € -100.000 €.

Δραστηριότητα Φορέα: 10.000 € -50.000 €.

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης: 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης.
Άξονας : ΑΠ.2: Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 15/10/2009 (Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.


Υποβολή προτάσεων δεν γίνεται δεκτή κατά τις περιόδους που διαρκεί η αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.


Οι περίοδοι αυτές (κύκλοι αξιολόγησης) είναι:

•από 15 Νοεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου του επομένου έτους

 •από 15 Μαΐου έως 15 Ιουλίου).

Πληροφορίες: Επιμελητήριο Ευβοίας Βενιζέλου 12 341 00 Χαλκίδα τηλ. 2221022885 22210 86452

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr