Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον»

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» του Μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει ως σκοπό την χρηματοδότηση ειδικών επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονομία μέσω:
* της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας και της ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών
* της προώθησης σύγχρονων πρακτικών χρήσης πληροφοριακών συστημάτων με τη μορφή υπηρεσιών
* της ενίσχυσης δικτύων συνεργατών πελατών και προμηθευτών με σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών
* της δημιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχομένου ως βασικού καταλύτη για την ουσιαστική εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
* Ανήκουν στους τομείς της μεταποίησης του τουρισμού του εμπορίου ή των υπηρεσιών και έχουν κύρια δραστηριότητα η οποία ταξινομείται στατιστικά σε έναν από τους κλάδους του πίνακα που δημοσιεύεται στον Οδηγό Υποβολής.
* Έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους πριν από την 1/01/2003.
* Έχουν την έδρα τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
* Τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
* Εμφανίζουν θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κατά την τριετία 2003-2005.
* Ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-Ο Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση: Απασχολούν 15-250 άτομα κατά το έτος 2005
-Ο Κύκλος εργασιών - Ενεργητικό - Απασχόληση: Ικανοποιούν τα κριτήρια της μικρομεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ σύμφωνα με την οποία ως ΜΜΕ ορίζονται οι ανεξάρτητες συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και έχουν εχουν μέσο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή ενεργητικό μικρότερο από 43 εκατομμύρια ευρώ (πρέπει να συμπληρωθεί σχετικό υπόδειγμα δήλωσης).

Τα προτεινόμενα σχέδια θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
* θα περιέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση της πληροφορίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή για πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν
* θα παρέχουν λύσεις Επεκτάσιμες και Διαλειτουργικές
* ο προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ και ταυτόχρονα πρέπει να είναι μικρότερος του 40% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2005
* θα έχουν μέγιστη δυνατή διάρκεια 1 έτους από την υπογραφή της απόφασης ένταξης κάθε επιχείρησης στο πρόγραμμα.

 Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Επιτροπής 70/2001.

Τι χρηματοδοτείται:
Κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί θα εντάσσεται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους άξονες (κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών):
* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: «Εγκατάσταση και λειτουργία ή αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων για ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών»
* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: «Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών με το μοντέλο του ASP»
* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: «Δημιουργία διαχείριση και διανομή ηλεκτρονικού περιεχομένου»

Κάθε κατηγορία ενεργειών ανταποκρίνεται σε μία από τις βασικές κατευθύνσεις - στόχους του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ». Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει συγκεκριμένα είδη ενεργειών που είναι επιλέξιμα. Οι προτεινόμενες επενδύσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις επιλέξιμες ενέργειες της κάθε κατηγορίας.
Συνολικά η τελική πρόταση του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να αποτελεί σύνθεση συγκεκριμένων λύσεων:
* μίας ή περισσοτέρων επιλέξιμων ενεργειών
* για μία ή περισσότερες κατηγορίες ενεργειών.
Τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν αναλυτικά σε πίνακες του Οδηγού Υποβολής.

Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμανθεί από 45% έως 55% ανάλογα με την περιφέρεια εγκατάστασης των μονάδων (ΕΥΒΟΙΑ : 50%).

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 75 %.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:25/7/2006-18/9/2006.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τo Έντυπο Υποβολής που θα υπάρχει στον δικτυακό τόπο www.psifiakomellon.gr μέχρι 18/9/2006 ενώ η Αίτηση Συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Δ/νση Πληροφορικής Μεσογείων 119 101 92 Αθήνα το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία ήτοι μέχρι 25/9/2006. .

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr