Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επαρχιακού Τύπου για Ηλεκτρονικοποίηση-Ψηφιοποίηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών»

To ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Επαρχιακού Τύπου για Ηλεκτρονικοποίηση - Ψηφιοποίηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (Δράση 2.7.4) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
To Πρόγραμμα αποσκοπεί:
• Στον Εκσυγχρονισμό των ΜΜ Εκδοτικών Επιχειρήσεων με την χρηματοδότηση της εισαγωγής και εφαρμογής εργαλείων πληροφορικής στις δραστηριότητες της επιχείρησης.
• Στην Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής στην παραγωγή ενημέρωση και επικοινωνία όπως:
• Στην βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των Επιχειρήσεων βάσει της ανάπτυξης των παραπάνω εφαρμογών σε θέματα καταχώρισης αποθήκευσης και διάχυσης της πληροφορίας ώστε να λειτουργούν ως ανταγωνιστικές βιώσιμες Επιχειρήσεις.
• Στην βελτίωση των κτηριακών υποδομών των γραφείων και των εγκαταστάσεων.
• Στην υποστήριξη των Επιχειρήσεων για καινοτόμες μεθόδους παραγωγής των φύλλων του εντύπου ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της ταχείας μετάδοσης της πληροφορίας.

Το πρόγραμμα αφορά την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού λογισμικού υπηρεσιών διαδικτύου και βασικού εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα-σκεύη) καθώς και σύσταση και υλοποίηση της μελέτης για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

•  Ο ανώτατος υποβαλλόμενος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000€ ανά πρόταση.
•  Η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) ανέρχεται στο 55% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
•  Η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Οι επιλέξιμες εφημερίδες θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια είτε των ημερησίων είτε των εβδομαδιαίων και να ανήκουν στις εφημερίδες του περιφερειακού τύπου. Παράλληλα θα πρέπει επίσης οι εφημερίδες να εκδίδονται τουλάχιστον για ένα έτος έως την έναρξη του προγράμματος.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν θα πρέπει να έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 100.000 Ευρώ .

Οι ενδιαφερόμενοι θα συντάσσουν την πρότασή τους στα ειδικά έντυπα που διανέμονται μαζί με τον οδηγό του προγράμματος ο οποίος περιλαμβάνει τις προυποθέσεις δικαιολογητικά κριτήρια και διαδικασίες επιλογής κ.λ.π του προγράμματος.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Ξενίας 16 & Έβρου 11528 Αθήνα μέχρι και την 6/10/2006.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr