Προτάσεις Επιμελητηρίου Ευβοίας για το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ
Tο Επιμελητήριο Εύβοιας συμμετέχοντας σε μια διαβούλευση για τις βασικές αρχές του Νομοσχεδίου για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο έχει να παρατηρήσει τα εξής :


Α.    Γενικές  παρατηρήσεις

1. Ο Αναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει κατ΄ αρχήν να προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ παραγωγικών τομέων και κλάδων ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από ένα παραγωγικό τομέα η κλάδο.
2. Η προκήρυξη ανά εξάμηνο καθυστερεί τους σοβαρούς και έτοιμους επενδυτές. Η αξιολόγηση από ιδιώτες συνεπάγεται και αυτή καθυστέρηση μέχρις ότου προκηρυχθεί το έργο τους και διαμορφωθεί ένα μητρώο ενώ δεν είναι απαλλαγμένη από προβλήματα μεροληψίας. Θα είχε όμως νόημα εάν μέσω αυτής μπορούσε να επιτευχθεί χρόνος αξιολόγησης πραγματικά σύντομος (πχ ένας μήνας).
3. Η ηλεκτρονική υποβολή για τις ΜΜΕ είναι μια ριψοκίνδυνη διαδικασία εάν συνεπάγεται όπως προβλέπεται αυτόματη απόρριψη των ελλιπών φορέων. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται δημόσιος φορέας που να προσφέρει άμεσες υπηρεσίες στις ΜΜΕ θα πρέπει τα πρώτα χρόνια να προβλεφθεί δυνατότητα των ΜΜΕ να προσφεύγουν σε δημόσιο φορέα-σύμβουλο και δη στα τοπικά επιμελητήρια προκειμένου να λάβουν τεχνική βοήθεια ώστε να μην γίνονται θύματα της ενδεχόμενης κακής επιλογής συμβούλων. Αυτό ασφαλώς προϋποθέτει ενίσχυση των Επιμελητηρίων στο ύψος του κόστους μιας τέτοιας υπηρεσίας πχ μέσω των ΠΕΠ.
4. Να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των ΚΥΑ που απαιτούνται για την λειτουργία του νέου Νόμου.

Ειδικότερα : 
 

  • Στον ναυπηγικό και   ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα.   
  • Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
  • Στον τομέα της γεωργίας όπως τα «γεωργικά προϊόντα».
  • Στον τομέα των μεταφορών ή και σε άλλους τομείς που διέπονται από                        
    ειδικούς κανόνες (logistics εμπορευματικά κέντρα κλπ) . 

5. Το Σχέδιο Νόμου επιτρέπει κατ΄ εξαίρεση την εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες έναντι παροχής ισόποσου δανείου.
Σε αυτήν την περίπτωση η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει συναφθεί η δανειακή σύμβαση.
Θα αποτελούσε σημαντικό δείγμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης αν ο νόμος προβλέψει σαφή χρόνο καταβολής των ποσών της επιχορήγησης μετά την έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της νέας επένδυσης. Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίαςοι τόκοι με τους οποίους χρεώνεται το τραπεζικό δάνειο θα πρέπει να βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του Αναπτυξιακού Νόμου (ΕΛΑΝ) η
σύσταση του οποίου θεωρείται σημαντική πρωτοβουλία προς την ορθή κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο θα αρθεί ένα σημαντικό αντικίνητροκαθώς οι επενδυτές μέχρι σήμερα σπάνια γνώριζαν πότε θα τους καταβληθούν τα βεβαιωθέντα ποσά των επιχορηγήσεων.


Β.    Αναλυτικές  παρατηρήσεις  επί  συγκεκριμένων  άρθρων.

Άρθρο 3 

Κριτήρια αξιολόγησης και υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων.
Η φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα για τη διαπίστωση της οποίας λαμβάνονται υπόψη : 

  • Η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Το ποινικό μητρώο. Το ποινικό μητρώο να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αφορά οικονομικά εγκλήματα. Επίσης στο κριτήριο «τυχόν εγγραφές στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας ΑΕ» θα πρέπει να διορθωθεί σε τυχόν ατακτοποίητες εγγραφές διότι έτσι πάλι αποκλείονται επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι αντιμετώπισαν κάποια στιγμή πρόβλημα αλλά τελικά αντεπεξήλθαν σε αυτό.

Κριτήρια Αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Αποτελέσματος.


Στους δείκτες οι οποίοι αναφέρονται δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας ανά δείκτη.
Επίσης σε ότι αφορά στους Δείκτες 1 & 2 τα στοιχεία του Προστιθέμενης αξίας και Υποκατάστασης εισαγωγών θα πρέπει να δίνονται επισήμως από το υπουργείο ή από την Στατιστική Υπηρεσία διότι μέχρι σήμερα λαμβάνονταν από κλαδικές μελέτες (ιδιωτικές).


Επίσης σε ότι αφορά στο Δείκτη 3 θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί σύστημα συντελεστών βαρύτητας ανά κριτήριο ενώ θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι έννοιες καινοτομίας βελτίωσης ποιότητας προϊόντων κλπ. Ακόμη πρέπει να προσδιοριστεί
πως υπολογίζεται η ποσοστιαία μεταβολή στις νέες και υπό ίδρυση - σύσταση επιχειρήσεις.

Για το Δείκτη 4 πως θα τεκμηριώνεται η χρήση Α και Β & Βοηθητικών υλών από επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε clusters; Όταν η επιχείρηση θα έχει προμηθευτή την συμμετέχουσα στο cluster και όχι το νομικό πρόσωπο του cluster;

Στον Δείκτη 5α χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρείας θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη όχι μόνο η ποσοστιαία μεταβολή των μεγεθών αλλά και η ποσότητα των μεταβαλλόμενων μεγεθών πχ μια εταιρεία που μεταβάλλει τον κύκλο εργασιών της από 5 σε 10 έχει μεταβολή 100% και 5 μονάδες μια εταιρεία που μεταβάλλει τον αντίστοιχο δείκτη από 100 σε 120 έχει μεταβολή 20% αλλά 20 μονάδες είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να λαμβάνεται και η ποσότητα στον υπολογισμό του δείκτη.

Για τον Δείκτη 6 απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση.

Στα κριτήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας ΔΕΝ περιλαμβάνεται κριτήριο για την εξοικονόμηση ενέργειας ή την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος  (ή τουλάχιστον δεν είναι σαφώς διατυπωμένο με τα διαζευκτικά ή που περιέχονται) πχ δεν μπορεί να περιληφθεί η δαπάνη για εγκατάσταση συσκευών βελτίωσης συνημίτονου η οποία θα μείωνε την κατανάλωση ενέργειας.

Άρθρο 4

Ποσοστά και ύψος των περιφερειακών ενισχύσεων.


Για το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων και ειδικότερα τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013 (2006/C 286/04 23.11.2006) θα πρέπει το Ελληνικό Κράτος να τα επαναδιαπραγματευθεί με τις αντίστοιχες αρχές της ΕΕ διότι όπως είναι γνωστό από το 2006 οπότε και εγκρίθηκε ο χάρτης έχουν μειωθεί κατά πολύ τα αντίστοιχα ποσοστά του ΑΕΠ τόσο ανά Νομό όσο και ανά Περιφέρεια.
Άλλωστε όπως περιγράφεται και στο νόμο « Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενισχύσεων με βάση διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε Νομού και σύμφωνα με τα κριτήρια των περιπτώσεων γ' έως ε' της παραγράφου 1». Στην παρούσα φάση λοιπόν και πριν την ψήφιση του νέου Νόμου θα πρέπει να γίνει άμεση αναθεώρηση των αντίστοιχων ποσοστών σε συνεργασία με την ΕΕ.

Λόγο εφαρμογής του Καλλικράτη η έννοια του Νομού από την εφαρμογή και του αναπτυξιακού νόμου δεν θα έχει νόημα και ίσως θα πρέπει αυτό να προβλεφθεί άμεσα και  να αλλάξει η διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της 2ης παραγράφου του άρθρου 4 ώστε με υπουργική απόφαση να μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενίσχυσης με βάση τις διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε Δήμου αντί του προβλεπόμενου Νομού.


Επισημαίνεται ότι στα προγράμματα των ΠΕΠ και του LEADER η κατανομή των ενισχύσεων διαφοροποιείται σε επίπεδο Δήμου και είναι σε γενικές γραμμές πιο ορθολογική από τις αντίστοιχες προβλέψεις του προτεινόμενου Σ.Ν.

Άρθρο 5

Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων - Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες.


Ενισχυόμενες δαπάνες.


ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς λογισμικού και υλισμικού απαραίτητου για την λειτουργία της μονάδας.
Για τα αντίστοιχα εδάφια στ και ζ (αφορούν σε ξενοδοχεία). Στόχος του νέου νόμου θα πρέπει να παραμείνει ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του υφισταμένου ξενοδοχειακού δυναμικού αντ' αυτού το Σ.Ν. δυσχεραίνει την πρόσβαση των ξενοδοχείων χαμηλών κατηγοριών και αποκλείει τη συμμετοχή των μονάδων υψηλών κατηγοριών σε προγράμματα εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ολοκληρωμένης μορφής. Στην ουσία καταργείται η επιδότηση της ανακαίνισης ξενοδοχείων και προωθείται η ενίσχυση μόνο όσων επενδύσεων αφορούν σε αναβάθμιση της τάξης στην οποία ανήκει η μονάδα. Τα ξενοδοχεία 5* αποκλείονται πλέον από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού.


Από τα ξενοδοχεία 4* ζητείται επί της ουσίας η μείωση της δυναμικότητας κατά 10% διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης κατά δύο τάξεις. Από τις μονάδες χαμηλότερων τάξεων απαιτείται να αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά 2 τάξεις ή εναλλακτικά κατά μία τάξη με παράλληλη μείωση της δυναμικότητας σε κλίνες κατά 10%. Η μόνη δυνατότητα να αναβαθμιστεί μια υφιστάμενη μονάδα κατά 2 τάξεις είναι να κατεδαφιστεί ολοσχερώς ή στην καλύτερη περίπτωση να διατηρηθεί μόνο ο σκελετός των υφιστάμενων κτιρίων. Δηλαδή θα πρέπει να επανασχεδιαστεί και να χτιστεί από την αρχή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την τάξη στην οποία θα επιχειρήσει να ανέλθει. Η χώρα χρειάζεται ποιοτικό ξενοδοχειακό δυναμικό όλων των κατηγοριών ώστε να προσελκύει πελάτες από ολόκληρο το φάσμα της τουριστικής ζήτησης.


Ανεξάρτητα από αυτό τα περισσότερα ξενοδοχεία 2* και 3* είναι μικρής δυναμικότητας. Εάν επιχειρήσουν να αυξήσουν τα τετραγωνικά των δωματίων και να πολλαπλασιάσουν την έκταση των κοινόχρηστων χώρων θα παραμείνουν με ελάχιστα δωμάτια. Παράλληλα θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα πολύ πιο απαιτητικό τμήμα της αγοράς προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Όμως ούτε η θέση των περισσότερων από αυτά τα ξενοδοχεία ούτε η επαγγελματική εμπειρία όσων τα διαχειρίζονται εγγυώνται ότι είναι εφικτή η διείσδυση στην αγορά των μικρών πολυτελών ξενοδοχείων.


Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι μικρές μονάδες που θα επιχειρήσουν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου θα καταστούν μακροπρόθεσμα μη βιώσιμες.


Να θεσπιστεί ανώτερο ποσό επιχορήγησης ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία της κάθε κατηγορίας. Το ποσό αυτό πρέπει να είναι διαφορετικό για τον εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση ολοκληρωμένης μορφής και διαφορετικό για την αναβάθμιση σε υψηλότερη τάξη.

Άρθρο 7

Καταβολή των ενισχύσεων.


«Το υπόλοιπο 10% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται τρία έτη μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και κατόπιν ελέγχου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 10.»


Είναι προφανές ότι αυτό αλλοιώνει το συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα του έργου. Η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης θα πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.


Άλλωστε τέτοιου είδους «ποινή» δεν προβλέπεται στις υπόλοιπες μορφές χρηματοδότησης.
Μετά από 3 έτη θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί επανέλεγχος από τον οποίο να προκύπτει αυτοδίκαια ανάκληση ποσού της δημόσιας επιχορήγησης στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

  Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Σίμωσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr