Προσχέδιο νόμου χορήγησης και επέκτασης αδειών για κοιτάσματα ορυκτών

Επικαιρότητα: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αλλαγή στη φιλοσοφία χορήγησης αλλά και επέκτασης των αδειών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων ορυκτών επέρχεται μέσω του προσχεδίου νόμου για την έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Ανάπτυξης.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων ορυκτών αποτελεί το βασικό κριτήριο της διάρκειας ισχύος των αδειών εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών μαρμάρων και αδρανών υλικών ανεξαρτήτως του εάν έχουν ξεπερασθεί ορισμένα χρονικά όρια.
Έτσι σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου οι συμβάσεις μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών έχουν διάρκεια 20 ετών.

Για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων τα 20 αυτά χρόνια μπορούν να παρατείνονται μονομερώς για μία ακόμη εικοσαετία εφόσον δεν συντρέχουν απαγορευτικοί λόγοι και μισθωτής έχει εκπληρώσει τους όρους της σύμβασης και της εκμετάλλευσης.

Με βάση αυτά τα δεδομένα συμβάσεις σε ισχύ που έχουν διάρκεια μικρότερη των 20 ετών παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τη συμπλήρωση εικοσαετίας και συμβάσεις που έχουν παραταθεί ισχύουν αυτοδικαίως για 40 χρόνια.
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις των συμβάσεων που έχουν διάρκεια εικοσαετίας.
Επίσης σε περιπτώσεις λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων που παραμένουν εκμεταλλεύσιμα το δικαίωμα εκμετάλλευσης μπορεί να παρατείνεται ανά πενταετία και πέραν των 40 χρόνων μέχρι να ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Οι παρατάσεις αυτές εγκρίνονται με αποφάσεις των γενικών γραμματέων των περιφερειών με όρους που καθορίζονται στην ίδια απόφαση.

Εξάλλου με το προσχέδιο νόμου καθορίζονται ειδικές ζώνες εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων σε περιοχές όπου ανάλογες δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες με την έκδοση σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων μετά από εισήγηση των υπουργικών Ανάπτυξης ΠΕΧΩΔΕ Αγροτικής Ανάπτυξης Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.

Η διαδικασία για τον καθορισμό των λατομικών ζωνών μπορεί να κινηθεί είτε μετά από αίτηση των Συνδέσμων των λατομικών επιχειρήσεων είτε με πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης.

Οι κυριότεροι στόχοι του Νομοσχεδίου σύμφωνα με το πνεύμα του νομοσχεδίου είναι:
-Η απλούστευση και σύντμηση των διαδικασιών για τη χορήγηση των αδειών εκμετάλλευσης των λατομείων.
-Η απρόσκοπτη τροφοδοσία των βιομηχανιών των οποίων η θέση λειτουργίας συνδέεται άμεσα με τον χώρο των λατομείων με την παροχή της δυνατότητας ελεγχόμενων παρατάσεων στη διάρκεια ισχύος των αδειών εκμετάλλευσης και των μισθώσεων των δημόσιων λατομείων μέχρι τη μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ειδικές τεχνικές μελέτες και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
-Η αναμόρφωση της διαδικασίας καθορισμού λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης αδρανών υλικών ώστε μετά την ολοκλήρωση του έργου των επιτροπών που λειτουργούν ήδη στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Ν. 3335/2005 να υπάρξει ένα μονιμότερο λειτουργικό σχήμα που θα έχει ως στόχο την ορθολογική εκμετάλλευση και την οικονομία των κοιτασμάτων με παράλληλη προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
-Η δυνατότητα ίδρυσης ειδικών ζωνών εκμετάλλευσης μέσα στις οποίες το δικαίωμα εκμετάλλευσης ορισμένων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων θα ασκείται κατά προτεραιότητα.
-Ο έλεγχος της ποιότητας των αδρανών υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά με σκοπό την αρτιότητα κατασκευής των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των εν γένει κατασκευών.
-Η ορθολογική εκμετάλλευση των λατομικών περιοχών με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των προβλέψεων του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας.
-Η διατύπωση των διατάξεων που αφορούν όλες τις κατηγορίες λατομικών ορυκτών σε ενιαίο κείμενο καθώς και όλων εκείνων που αφορούν την εξορυκτική βιομηχανία και είναι ευνοϊκές για το επιχειρηματικό κλίμα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/