Προστασία Ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά.

Ν 3730/08
Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά.

Απαγόρευση πώλησης τσιγάρων σε ανήλικους και απαγόρευση καπνίσματος σε χώρους εργασίας και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού


1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται:
α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους
β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες καταστημάτων εξαιρουμένων των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού
γ) η κατασκευή προβολή εμπορία και πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού καθώς και το ηλεκτρονικό τσιγάρο με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και στα κυλικεία των Ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών αυτών
ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και
στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.

2. Απαγορεύεται από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: (α) κάθε συνοδευτική ένδειξη σε συσκευασίες προϊόντων καπνού καθώς και κάθε μορφή διαφημιστικής προβολής ή καταχώρισης σύμφωνα με τις οποίες η χρήση των προϊόντων καπνού εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο για την υγεία και (β) η κυκλοφορία προϊόντων που διατίθενται για τη διακοπή του καπνίσματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της έγκρισης.


3. Μετά την πάροδο έτους από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η πώληση προϊόντων καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης καθώς και η πώληση μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε συσκευασία μικρότερη των είκοσι τεμαχίων.


4. Απαγορεύεται η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού.


5. Στους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού αναρτάται σε εμφανές σημείο ένδειξη σχετικά με την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους.


Άρθρο 3


Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού


1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη απαγορεύεται πλήρως από 1ης Ιουλίου 2009 το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους: (α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους κλειστούς ή στεγασμένους που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προβλεφθούν για τους καπνιστές από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή ή όργανο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καθώς και των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού (β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών ποτών γλυκισμάτων κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 5 37 38 39 40 και 41 της υπ' αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β') εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων (γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής (δ) στα αεροδρόμια εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές (ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων (στ) στα παντός είδους κυλικεία (ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων με μετρητή (ταξί) και αγοραίων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να υπάγονται και άλλοι χώροι στην απαγόρευση του παρόντος άρθρου.


2. Μετά τη θέση σε ισχύ της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να διαμορφωθούν χώροι καπνιζόντων που διαχωρίζονται από την υπόλοιπη αίθουσα και έχουν ειδικές εγκαταστάσεις εξαερισμού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και Αλκοόλ του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή από την αρμόδια διεύθυνση του οικείου δήμου της άδειας διαμόρφωσης και λειτουργίας χώρου καπνιζόντων καθώς και την ανάκληση της.


3. Ειδικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού έως 70 τ.μ. της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χαρακτηρίζονται με απόφαση του ιδιοκτήτη τους που θα ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας τους ως καταστήματα αποκλειστικά για καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες. Με νεότερη αίτηση του ιδιοκτήτη δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο χαρακτηρισμός αυτός.


Άρθρο 4


Ρύθμιση για τα αλκοολούχα ποτά


Απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος και παραμονή καθώς και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε κέντρα διασκεδάσεως και αμιγή μπαρ καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλα τα δημόσια κέντρα εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων.


Άρθρο 6


Διοικητικές κυρώσεις


1. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 που παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 3 σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης και αμιγούς μπαρ που επιτρέπει ή ανέχεται την παραβίαση του άρθρου 4 ή παραβιάζει ο ίδιος το άρθρο 4 καθώς και σε όποιον πωλεί προϊόντα καπνού σε ανηλίκους ή παραβιάζει τις διατάξεις των περιπτώσεων β' γ' δ' ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή παραβιάζει τις διατάξεις των παραγράφων 2 3 4 και 5 του άρθρου 2 επιβάλλεται πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου είναι έως 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση και επιβάλλεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης το μέγεθος και τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και τα μέτρα που έχει λάβει ο κάθε υπεύθυνος διαχείρισης και λειτουργίας της για την αποφυγή της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο έως 2.000 ευρώ βάσει των ίδιων κριτηρίων. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης με απόφαση της αρμόδιας Αρχής απαγορεύεται προσωρινά για διάστημα έως τριών (3) μηνών η πώληση προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών και εάν η επιχείρηση δεν πωλεί προϊόντα καπνού ή αλκοόλ επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση τέταρτης και κάθε επόμενης παράβασης με απόφαση της αρμόδιας Αρχής που χορήγησε τη σχετική άδεια ανακαλείται προσωρινά ή και οριστικά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους δεν θίγονται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.


2. Στους παραβάτες των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του οποίου για κάθε παράβαση κυμαίνεται από 50 έως 500 ευρώ και προσδιορίζεται και επιβάλλεται με απόφαση του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) ανάλογα με τη σοβαρότητα και το βαθμό επανάληψης της παράβασης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr