Προκήρυξη Προγράμματος "Πράσινη Επιχείρηση 2010".

espa01.jpg00000a.jpg00000ee.jpg

Ο στόχος του προγράμματος είναι:

 • Η μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 •  Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών.
 •  Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων .
 •  Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων της μεταποίησης με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση είναι υφιστάμενες μεταποιητικές πολύ μικρές μικρές ή μεσαίες. Ειδικότερα είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις οι οποίες.:

 • Θεωρούνται εταιρικές (ανώνυμη εταιρία Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε.) καθώς και ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν Β και Γ κατηγορίας βιβλία.
 •  Έχουν επιλέξιμους κωδικούς ΚΑΔ 2008 (μεταποίηση κωδικοί 10?33 και υπηρεσίες κωδικοί 82.92 και 96.01).
 • Να έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Να μην είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές οδηγίες της Ευρ. Επιτροπής.
 •  Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από την επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου Εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας.
 • Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας ή σχετικό απαλλακτικό.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τα παραπάνω κριτήρια αθροιστικά.


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

 • Ο συνολικός προϋπ/σμός του προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010» ανέρχεται σε 30 εκ. €.
 • Τα έργα που χρηματοδοτούνται θα πρέπει να είναι συνολικού προϋπολογισμού από 30.000 έως 200.000€.
 • Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 25/05/2010 έως 18/06/2010.
 • Το έργο θα έχει διάρκεια υλοποίησης τους 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης με δυνατότητα 6μηνής παράτασης.

Ο Πίνακας παρουσιάζει το μέγιστο ποσοστό των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης.

Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης)

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του

έργου

 1.  

Διαμόρφωση κτιρίων  & Χώρων

25%

 1.  

Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού

100%

 1.  

Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών)

20%

 1.  

Προμήθεια λογισμικού

10%

 1.  

Δαπάνες πιστοποίησης επαλήθευσης

επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής

διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και

επαληθεύσεις από εργαστήρια6.

5%

 1.  

Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)

5%

 1.  

Αμοιβές συμβούλων

10%

Ο Πίνακας παρουσιάζει το μέγιστο ποσοστό των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης.
Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης) Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του
έργου.


1.  Διαμόρφωση κτιρίων  & Χώρων 25%.
2.  Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού 100%.
3.  Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών) 20%.
4.  Προμήθεια λογισμικού 10%.
5.  Δαπάνες πιστοποίησης επαλήθευσηςεπικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικήςδιαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και
επαληθεύσεις από εργαστήρια6. 5%
6.  Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις) 5%
7.  Αμοιβές συμβούλων 10%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις στις κάτωθι κατηγορίες:
1. Διαχείριση / ανακύκλωση / διάθεση αποβλήτων
2. Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων
3. Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών
4. Ανάκτηση / Εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
5. Ενσωμάτωση προτύπων


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι οι εξής:

 •  Δαπάνες για διαμόρφωση κτηρίων και χώρων (25% μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό).
 •  Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου (έως 100% του προϋπολογισμού).

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας και περιλαμβάνει:

 • Δαπάνες για την αγορά μεταφορικών μέσων πλην επιβατικών (20% του προϋπολογισμού).
 • Δαπάνες προμήθειας λογισμικού (10% προϋπολογισμού).
 • Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων/ επαλήθευσης/ επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια (10% του προϋπολογισμού)

 • Αγορά τεχνολογίας / άϋλες επενδύσεις (5% του προϋπολογισμού).
 • Παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες (δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 5.000€).


Το ποσοστό δημόσιας Χρηματοδότησης για την Εύβοια καθορίζεται στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι περιοχές ΟΠΑΑΧ.

Για Περισσότερες Πληροφορίες
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ :Τσάκου Παγώνα &  Κοκκάλας Νίκος 
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2221023510 & 2221086452

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr