Προκήρυξη Εκλογών.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Χαλκίδα 20.10.2011
Εκλογική Επιτροπή
Αριθμ. Πρωτ. 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ορίστηκαν ως εξής:

• Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 στο Μαντούδι και την Ιστιαία στα αντίστοιχα παραρτήματα του Επιμελητηρίου
• Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 στο Αλιβέρι στο παράρτημα του Επιμελητηρίου στην Κάρυστο στο ξενοδοχείο GALAXY και στην Σκύρο στο ξενοδοχείο ΝΕΦΕΛΗ
• Κυριακή 11 Δεκεμβρίου και Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Χαϊνά 93 στη Χαλκίδα.

Οι ώρες της ψηφοφορίας και τις τέσσερις ημέρες θα είναι από 08:00 έως 19:00.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων των τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ευβοίας μετά την έκδοση της τελικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι:

Τμήμα Εμπορίου 12
Τμήμα Μεταποίησης 9
Τμήμα Τουρισμού 2
Τμήμα Υπηρεσιών 8

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στο Επιμελητήριο μέχρι και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 15:30 και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου μέχρι και την 8η Δεκεμβρίου 2010.

α/ Κάθε μέλος φυσικό πρόσωπο έχει μία ψήφο
β/ Στις προσωπικές εταιρείες μπορούν να ψηφίσουν μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι
γ/ Στις ΕΠΕ μέχρι δύο από τους διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος
δ/ Στις ΑΕ τρία μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη με ειδική απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου
ε/ Για τα Υποκαταστήματα ο Διευθυντής αυτού ή ο αναπληρωτής του
στ/ Στους Συνεταιρισμούς ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους

Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά και κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφο οσεσδήποτε ιδιότητες και αν έχει.

Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε. Ε.Ε. ΕΠΕ ΑΕ και Συνεταιρισμοί) δικαίωμα ψήφου έχουν οι προσκομίζοντες εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη αναλόγως από τον Διαχειριστή τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών θα πρέπει να υποβληθούν στην εκλογική επιτροπή έως και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 15:30 ώστε να συμπληρωθούν οι αντίστοιχοι εκλογικοί κατάλογοι.

Οι εκλογείς πρέπει κατά την ψηφοφορία να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας τους.

Οι εκλογείς μπορούν να εκδηλώσουν την προτίμηση τους βάζοντας μέχρι τρεις (3) σταυρούς στο ψηφοδέλτιο.

Οι προσωρινοί κατάλογοι θα εκτεθούν στο κατάστημα του Επιμελητηρίου (Ελ. Βενιζέλου 12 Χαλκίδα) από 4 Νοεμβρίου έως και 7 Νοεμβρίου 2011 κατά τις εργάσιμες ώρες (7:30 – 15:30). Σχετική ανακοίνωση περί της έκθεσης των προσωρινών εκλογικών καταλόγων θα έχει δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα τρεις ημέρες πριν από την έκθεσή τους.

Η κύρωση των προσωρινών εκλογικών καταλόγων θα γίνει την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011.

Οι ενστάσεις θα γίνουν από 9 Νοεμβρίου έως και 11 Νοεμβρίου 2011 κατά τις εργάσιμες ώρες (7:30 – 15:30 ) οι οποίες θα κοινοποιούνται στην Εκλογική Επιτροπή από Δικαστικό Επιμελητή.

Η σύνταξη των οριστικών εκλογικών καταλόγων θα γίνει μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και έχουν διατελέσει μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια είτε ατομικά είτε σαν μέλη προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ ή Διοικητικών Συμβουλίων ΑΕ ή Συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι Υποκαταστημάτων Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011 κατά τις εργάσιμες ώρες (7:30 – 15:30). Στις αιτήσεις επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το Ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού 50 € και συνοδεύεται επίσης από Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005.

Ως συνδυασμός για την εφαρμογή του παρόντος θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει υποψηφίους που υπερβαίνουν το 50% του αριθμού των εδρών τουλάχιστον σε ένα από τα τμήματα του Επιμελητηρίου ενώ γίνονται δεκτές μεμονωμένες υποψηφιότητες και για ένα μόνο τμήμα του Επιμελητηρίου.

Οι υποψηφιότητες που για οποιοδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία θεωρούνται απαράδεκτες. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο όνομα Πατρός επάγγελμα την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος τον Συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην Εκλογική Επιτροπή. Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης τον τίτλο του Συνδυασμού ο οποίος μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση που να μην αντιβαίνει στον Νόμο ή τα χρηστά ήθη. Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων.

Η ανακήρυξη του προσωρινού καταλόγου υποψηφιοτήτων από την Εκλογική Επιτροπή θα γίνει μέχρι και την 19 Νοεμβρίου 2011. Η σχετική απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου (Ελ. Βενιζέλου 12 Χαλκίδα) για να λάβουν γνώση οι εκλογείς.

Οι ενστάσεις στον προσωρινό κατάλογο των υποψηφίων θα γίνουν μέσα σε τρεις ημέρες από την ανάρτηση.

Η εκδίκαση των ενστάσεων από την Εκλογική Επιτροπή θα γίνει μέσα σε δύο ημέρες μετά την λήξη υποβολής ενστάσεων και θα ακολουθήσει σύνταξη του οριστικού καταλόγου υποψηφίων ο οποίος και θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Επιμελητηρίου (Ελ. Βενιζέλου 12 Χαλκίδα) σε εμφανές σημείο.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/