Προδημοσίευση προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός".

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδομών  και των επιχειρησιακών διαδικασιών των τουριστικών μονάδων με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Είδος ενίσχυσης:

Οικονομική Ενίσχυση - Επιχορήγηση

Περιοχή υλοποίησης:

Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος:

Τουρισμός

Σε ποιους απευθύνεται:

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Κοινωνία Αστικού Δικαίου καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)  που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Όροι και προϋποθέσεις
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:
 
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Κοινωνία Αστικού Δικαίου καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.
 
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές μονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 
 • Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυμα.
 • Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
 • Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01.01.2008.
 • Η επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
 • Δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».
 • Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο 10 της παρούσης προδημοσίευσης.
 • Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία διετία.
 
Τι χρηματοδοτείται:

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 1. Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού
 2. Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων - ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
 3. Δαπάνες πιστοποίησης επαλήθευσης επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 4. Αμοιβές συμβούλων και άλλες υπηρεσίες
 5. Ενημέρωση και προβολή

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ''Πράσινος Τουρισμός'' ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 15.000€ -400.000€.
Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Προϋπολογισμός:

€ 30.000.000

Αναλυτικά:

 • 19.766.920 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
 • 1.584.852 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης» (Κεντρική Μακεδονία)
 • 1.571.479 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης» (Δυτική Μακεδονία)
 • 2.828.826 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» (Στερεά Ελλάδα)
 • 2.690.960 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής»
 • 1.556.963 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (Νότιο Αιγαίο)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:

από 1/7/2010 έως 10/9/2010

 

Για να δείτε την προδημοσίευση κάντε κλικ εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr