ΠΜΔ Μυοκτονία -Απεντόμωση (9Ω3Κ4690ΒΞ-0Β9) (20PROC006156661)

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr