ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1

Επικαιρότητα: 

 

Παράταση υποβολής προτάσεων για τη Δράση 2.β.1.1 "Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού" έως την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.