Νέα Παράταση Πρόγραμμα "Μεταποίηση Νέες Συνθήκες".

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  : ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

του οποίου η διάρκεια παρατείνεται ως ακολούθως:

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29-07-2010 μέχρι τις 12-01-2011 ώρα 14:00 μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ - www.ypoian.gr    www.ggb.gr   www.antagonistikotita.gr  www.espa.gr   www.ependyseis.gr/mis   και www.efepae.gr


Μετά τη λήξη  της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή πρόταση.

Οι Προϋποθέσεις συμμετοχής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ο τρόπος υποβολής των προτάσεων η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων η ένταξή τους για χρηματοδότηση οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος.

Το Έντυπο Υποβολής όπως όλα τα έντυπα της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους  του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν www.ypoian.gr www.ypan thw ΕΥΔ ΕΠΑΕ  www.antagonistikotita.gr του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr του ΕΣΠΑ www.espa.gr www.ependyseis.gr/mis και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας www.ggb.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300

ΑΘΗΝΑ  16-12-2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr