ΙΚΑ:ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επικαιρότητα: 

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας ασφαλισμένου τέθηκε σε λειτουργία από το ΙΚΑ στην ιστοσελίδα www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προς Ασφαλισμένους-Συνταξιούχους) που απευθύνεται στην παρούσα αρχική (πιλοτική) φάση σε ορισμένες κατηγορίες άμεσων ασφαλισμένων για να καταχωρήσουν τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας τους ώστε να τους αποσταλεί σε αυτή η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 (1/3/2014-28/2/2015). Η νέα υπηρεσία όπως ανακοινώθηκε θα είναι διαθέσιμη έως 4/12/2013:

α) στους υπαλλήλους που μισθοδοτούνται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (προσωπικό ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ) και μέχρι 8/12/2013 στους υπαλλήλους:

β) των υπουργείων (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

γ) των ΝΠΔΔ-πλην ΟΤΑ (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) και

δ) των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που διέκοψαν τη λειτουργία τους εντός του 2013.

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην Υπηρεσία οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων οποιουδήποτε υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να καταχωρηθούν τα ορθά ατομικά τους στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ιδρύματος.Οσοι δεν χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία θα λάβουν τις ετικέτες στη διεύθυνση κατοικίας τους όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (TAXIS). Οι λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια αφού η αποστολή σε αυτούς των αυτοκόλλητων ετικετών ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 θα γίνει με την ίδια διαδικασία που γινόταν κατά τα προηγούμενα έτη.Προσφυγή της Ε.Ε.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστήριο κατά της Ελλάδας αμφισβητώντας τους όρους διαγωνισμού του ΙΚΑ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ-ΙΚΑ και του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ καθώς και του εμπλουτισμού των βάσεων δεδομένων.Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο όρος προκήρυξης σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται η ύπαρξη εμπειρίας υλοποίησης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα συνιστά γεωγραφικό όρο που παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης. Στις απαντήσεις τους στην Επιτροπή οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν την υποχρέωση να προχωρήσουν όλες τις αλλαγές.Επίσης η Επιτροπή θεωρεί ότι ο όρος της προκήρυξης ο οποίος προβλέπει ότι η εμπειρία των υπεργολάβων του υποψήφιου αναδόχου δεν στοιχειοθετεί εμπειρία για τον τελευταίο παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία.Κατά την Επιτροπή η παραβίαση των διατάξεων της οδηγίας 2004/18 εξακολουθεί να ισχύει και αποφάσισε την κατάθεση της παρούσας προσφυγής.

 

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ27/11/2013

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr