Θέσεις του Επιμελητηρίου Ευβοίας για την αντιμετώπιση της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση αναμένεται να θίξει την Εύβοια όπως και κάθε περιοχή της  χώρας ιδιαίτερα την επόμενη Διετία.

ECONOMY.jpg

Στην κατεύθυνση αυτή το Επιμελητήριο Ευβοίας προτείνει σειρά μέτρων με χαρακτηριστικά τόσο καθολικά τα οποία αναφέρονται στο σύνολο της χώρας όσο  και τοπικού ενδιαφέροντος.

Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου μας  στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την προστασία της απασχόλησης γι αυτό και αναφέρονται σε δέσμη μέτρων ώστε να δημιουργηθούν οι όροι και προϋποθέσεις αντιμετώπισης της κρίσης και δημιουργίας θετικού οικονομικού κλίματος εξωστρέφειας και εμπιστοσύνης.

Βασική προσέγγιση μας συνιστά  άποψη ότι η κρίση αυτή μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την ορθολογική ανάπτυξη αντιμετωπίζοντας τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Προφανώς το παρόν αποτελεί ένα βασικό πλαίσιο θέσεων για το οποίο απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση και συνεργασία με την κυβέρνηση τους κοινωνικούς εταίρους και τους τοπικούς φορείς.

Αναλυτικότερα λοιπόν εκτιμάται ότι η Χώρα έχει εισέλθει στην κρίση αυτή:
1.
 Ανήκοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη γεγονός που αποτρέπει υποτιμήσεις και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις όπως συμβαίνει με την Δανία Σουηδία Ουγγαρία και άλλες χώρες της Ε.Ε ή χώρες εκτός Ε.Ε.
2. Έχοντας διασφαλίσει σημαντικές πιστώσεις μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013
3. Με το Τραπεζικό σύστημα και σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν διεισδύσει σημαντικά στις χώρες της Αν. Ευρώπης Βαλκανικής και ΝΑ Μεσογείου.
4. Έχοντας μπει στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.
5. Χωρίς να έχει αντιμετωπίσει τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας που δημιουργούνται κυρίως από τον τρόπο λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα.
6. Χωρίς να έχει αντιμετωπίσει βασικά διαρθρωτικά προβλήματα της παραγωγικής οικονομίας και ιδιαίτερα της ευέλικτης και ουσιαστικής υποστήριξης της ανάπτυξης των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας των νέων
7. Χωρίς να έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την απασχόληση στην πραγματική και βιώσιμη οικονομία αλλά αντίθετα με σταθερή υποστήριξη της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα και της επιδοματικής πολιτικής σε αυτόν.
8. Χωρίς να έχει εφαρμόσει τολμηρό σχέδιο για την πραγματική Αποκέντρωση του Κράτους και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Η κρίση αυτή για την Εύβοια θα έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις αφού η περιοχή:
1. Δεν ανήκει στον Στόχο 1
2. Παρουσιάζει μακρόχρονη απουσία μεγάλων δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές ειδικά στους τομείς μεταφορών οι οποίες αποθαρρύνουν και σταδιακά απομακρύνουν τις μεγάλες και μικρές ιδιωτικές επενδύσεις
3. έχει υποστεί τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007.

Συνεπώς εκτιμάται ότι οι βασικές παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο πρέπει να στοχεύουν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες παρεμβάσεων:
1.
 Ενίσχυση του Τραπεζικού Συστήματος και της εξωστρέφειας του η οποία όμως θα κατευθυνθεί στην στήριξη της Επιχειρηματικότητας και την διατήρηση ή επέκταση των θέσεων στο εξωτερικό.
2. Ολοκληρωμένη στήριξη της Επιχειρηματικότητας με δέσμες μέτρων αμυντικού-χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα αλλά και αναπροσαρμογή του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση της ευέλικτης επιχειρηματικής ανάπτυξης και ειδικότερα της επιχειρηματικότητας των νέων όπως και σε σειρά μέτρων διαρθρωτικών αλλαγών στη σχέση κράτους- επιχείρησης.
3. Πλήρη αναδιάρθρωση του προσανατολισμού των δράσεων του ΕΣΠΑ σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο στην κατεύθυνση στήριξης της απασχόλησης στην πραγματική οικονομία και παραγωγική δραστηριότητα και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.
4. Παρεμβάσεις Δημοσίων Επενδύσεων καθαρά αποκεντρωμένου χαρακτήρα με δύο σκέλη ένα στον σχεδιασμό και υλοποίηση αποκέντρωσης υπηρεσιών ιδρυμάτων και οργανισμών στην βάση των προσανατολισμών του Γενικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και δεύτερο με εκπόνηση ειδικού προγράμματος επενδύσεων και έργων από τους Δήμους στα πρότυπα του ΘΗΣΕΑ με εφαρμογή μόνο στους εκτός Αττικής Δήμους αλλά και εφαρμογή ειδικού σχεδίου μακροπρόθεσμης και εγγυημένης από το δημόσιο δανειοδότησης των ΟΤΑ για την αποπληρωμή παλαιών οφειλών και την υλοποίηση των προγραμμάτων απαλλοτριώσεων και εφαρμογής των Σχεδίων Πόλης.

Για την πρώτη κατηγορία έχουν  ήδη αναφερθεί πάρα πολλά από ειδικότερους η αναφορά όμως σχετίζεται με την ανάγκη να περάσουν τα μέτρα στήριξης στις επιχειρήσεις και την διατήρηση των πλεονεκτημάτων εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας προς τις χώρες αυτές.

Για την τέταρτη κατηγορία τα μέτρα στοχεύουν στην ορθολογική και βιώσιμη λειτουργία του Δήμων η οικονομική υγεία και δυνατότητα ορθολογικών παρεμβάσεων των οποίων επιδρά καθοριστικά στην λειτουργία των τοπικών οικονομιών  και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.


Στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να εξεταστεί η εξειδίκευση και αυξημένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ σε δράσεις Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής ή Αγροτικής Ανάπτυξης σε Δημοτικό η Διαδημοτικό επίπεδο χωρίς την λειτουργία πολυποίκιλων ενδιάμεσων φορέων.


Παράλληλα θα πρέπει να υλοποιηθεί επιτέλους ένα ευρύ πρόγραμμα αποκέντρωσης υπηρεσιών οργανισμών και ιδρυμάτων όπως προβλέπεται από το σχεδιασμό του Γενικού Χωροταξικού ώστε να υλοποιηθούν έργα μεγαλύτερης κλίμακας στις επιλεγμένες περιοχές εκτός Αττικής και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας από έργα που απαιτεί η συνεχής επέκταση και συμφόρηση της Αττικής.

Για την τρίτη κατηγορία επισημαίνεται η ανάγκη να αναπροσανατολιστούν οι δράσεις και χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ αλλά και άλλων σχετικών παρεμβάσεων στην κατεύθυνση υποστήριξης της απασχόλησης στις επιχειρήσεις και την αυτοαπασχόληση με δράσεις:
1. Ειδικών προγραμμάτων τύπου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης και STAGE μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.
2. Μονίμως ανοικτής και διαθέσιμης πίστωσης για την υποστήριξη της έναρξης δραστηριότητας αυτοαπασχόλησης στο ελάχιστο ποσό των 15.000€ ανά δικαιούχο.
3. Μονίμως ανοικτή και διαθέσιμη αντίστοιχη πίστωση για την υποστήριξη της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιπτώσεις μαζικών ή και ατομικών απολύσεων ή απωλειών θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με ενίσχυση μέσω του πλαισίου του ΤΕΜΠΕ.
4. Δημιουργία ειδικού μέτρου δανειοδότησης των νέων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των νέων επιχειρηματιών με χορήγηση δανείων επιδοτούμενου επιτοκίου άνω του 50% με κρατική εγγύηση με προσωπικές αλλά χωρίς ίδιες εμπράγματες εγγυήσεις μέσω ΤΕΜΠΕ ΤΑΝΕΟ κλπ ανάλογα με το επιχειρηματικό σχέδιο κάθε νέου επιχειρηματία με κλιμάκωση επιδότησης ύψους ενίσχυσης και χρόνου αποπληρωμής ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης αλλά και τουλάχιστον τριετή περίοδο χάριτος σε ποσά έως και 250.000€. Το μέτρο αυτό να λειτουργεί παράλληλα με τα υφιστάμενα προγράμματα.
5. Δημιουργία ειδικού αντίστοιχου μέτρου για την γυναικεία επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα την επιχειρηματικότητα που προέρχεται από απώλεια θέσεων εργασίας με έμφαση στις τοπικές πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
6. Αξιολόγηση και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων των δράσεων επιδοτούμενων χρηματοδοτικών σχημάτων όπως venture capitals  για την ποσοτικοποίηση των αποδόσεων των επενδύσεων των στην ενίσχυση των τομέων για ους οποίους χρηματοδοτήθηκαν όπως καινοτομία απασχόληση αποκέντρωση ίδρυση νέων επιχειρήσεων κλπ
7. Δημιουργία Δομών πραγματικής Ανοικτής και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους εργαζομένους αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε πόλης.
8. Άμεση και πραγματική καταγραφή της ανεργίας και της διάρθρωσης της από τους αρμόδιους οργανισμούς.
9. Συμμετοχή των Επιμελητηρίων ως βασικού κοινωνικού εταίρου σε όλες τις επιτροπές εφαρμογής των ανωτέρω δράσεων.

Στην δεύτερη κατηγορία που αφορά την Ολοκληρωμένη στήριξη της Επιχειρηματικότητας τα προτεινόμενα μέτρα παρεμβάσεων κωδικοποιούνται σε δύο βασικές κατευθύνσεις:
1. Μέτρα αμυντικού χαρακτήρα για την διατήρηση των επιχειρήσεων και
2. Μέτρα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την Δυναμική Επιχειρηματική Ανάκαμψη και Εξωστρέφεια.

Στο σύνολο των προτεινομένων παρεμβάσεων κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή των Επιμελητηρίων ως βασικού Κοινωνικού Εταίρου στα σχετικά Συμβούλια και Επιτροπές.

Μέτρα αμυντικού χαρακτήρα για την διατήρηση των επιχειρήσεων
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν παρεμβάσεις ιδιαίτερα άμεσης μορφής για την υποστήριξη της βιωσιμότητας της ρευστότητας και ελαχιστοποίησης κινδύνων διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τα θέματα των χρηματοδοτήσεων λόγω της καταλυτικής παρέμβασης του Επιμελητηρίου μετά τις πυρκαγιές του 2007 όλος ο νομός δέχθηκε τα ευεργετικά μέτρα των δανειακών ρυθμίσεων είναι αλήθεια με αρκετές και σοβαρές υπαναχωρήσεις  ειδικά για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Όμως σήμερα ένα χρόνο μετά πάνω από 5.000 επιχειρήσεις του νομού αξιοποίησαν τις σχετικές ρυθμίσεις αντιμετωπίζοντας καίρια το βασικό πρόβλημα ρευστότητας όπως είχαν αναδείξει και οι σχετικές μελέτες που έγκαιρα είχαν προετοιμαστεί από το Επιμελητήριό μας.

Συνεπώς τα σημερινά προτεινόμενα μέτρα δεν διαφέρουν από τις προσεγγίσεις των άλλων Επιμελητηρίων και αφορούν:
1. Μετακύλιση των μέτρων στήριξης των Τραπεζών στις επιχειρήσεις με μειώσεις αντί αυξήσεων των επιτοκίων χορηγήσεων σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις και βελτίωση των όρων χορηγήσεων με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και περίοδο χάριτος δυο ετών ή περίοδο μειωμένης αποπληρωμής κεφαλαίου καθώς  παράταση των δόσεων καθυστερήσεων από τρεις σε έξη.
2. Ενίσχυση της χρηματοδότησης επιχειρήσεων στη βάση σχεδίων διάσωσης ή αντιμετώπισης της κρίσης.
3. Άμεση επιστροφή ΦΠΑ από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δικαιούνται επιστροφής
4. Τροποποίηση του φορολογικού νομοσχεδίου με την αύξηση των δόσεων αποπληρωμής των οφειλών από την ένταξη στις ρυθμίσεις και την περαίωση τουλάχιστον κατά 12 υπαγωγή όλων όσων επιθυμούν τον αυτόματο έλεγχο ή την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και επέκταση εφαρμογής του νόμου και για τις χρήσεις 2007.
5. Αναστολή πλειστηριασμών για ένα έτος
6. Άμεση προώθηση σύγχρονου πτωχευτικού θεσμικού πλαισίου
7. Προσδιορισμός των ορίων αναφορών στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.
8. Αυτόματο διαφανές και απλό σύστημα ρυθμίσεων εκκρεμοτήτων από ασφαλιστικές εισφορές

Σε τοπικό επίπεδο προτείνουμε:
1.
 Την ενίσχυση κλάδων εθνικής σημασίας όπως οι Ιχθυοκαλλιέργειες σύμφωνα με τις εξειδικευμένες προτάσεις των.
2. Την αναστολή για 12 μήνες κάθε διαδικασίας επιβολής διοικητικών προστίμων και την επανεξέταση καταβολής των από μικτή επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Επιμελητηρίου για ειδικές ή υπότροπες περιπτώσεις.
3. Την αναστολή για 12 μήνες κάθε απόφασης για αναστολή λειτουργίας ή ανάκληση αδείας λειτουργίας επιχειρήσεων. Ειδικές περιπτώσεις να εξετάζονται από επιτροπή της Ν.Α. σε συνεργασία με το Επιμελητήριο.
4. Την επέκταση των αδειών λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων των οποίων οι άδειες λειτουργίας λήγουν έως 31/12/2008 για δύο έτη χωρίς συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Ειδικές περιπτώσεις να εξετάζονται από επιτροπή της ΝΑ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο.
5. Κατάργηση των τελών υπέρ της Ν.Α. που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις.
6. Ρύθμιση των χρεών από Δημοτικούς Φόρους 2% και 5% ή οποίον άλλο που επιβάλλεται από τους ΟΤΑ στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  και τουριστικά καταλύματα όλων των μορφών. Προτείνεται επίσης η κατάργηση των τελών αυτών και η αντικατάσταση με ενιαίο ανταποδοτικό τοπικό φόρο επιτηδεύματος.

Μέτρα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την Δυναμική Επιχειρηματική Ανάκαμψη και Εξωστρέφεια.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι προτάσεις παρεμβάσεων για την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Αφορούν κυρίως μέτρα γενικού χαρακτήρα με ιδιαίτερες όμως επιδράσεις ανά περιοχή. Αναλυτικότερα προτείνονται:

1. Αναπροσαρμογή του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση της ευέλικτης επιχειρηματικής ανάπτυξης και ειδικότερα της επιχειρηματικότητας των νέων με άμεση και κυρίως ανοικτή διαχείριση του σχετικού προϋπολογισμού που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 24δις ευρώ με προβλέψεις:
α) Κατάργησης των ποικιλώνυμων κοστοβόρων και γραφειοκρατικών ενδιάμεσων φορέων τόσο στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητας όσο και στο ΕΠ Αλέξανδρος Μπαλτατζής με αξιοποίηση των Επιμελητηρίων ως σημείων επικοινωνίας και ενημέρωσης και των Τραπεζών για την υποδοχή αξιολόγηση και χρηματοδοτική ενίσχυση των προτάσεων.
β) Λειτουργίας ανοικτών προκηρύξεων και περιοδικών αξιολογήσεων των υποβληθέντων προτάσεων επενδυτικών προγραμμάτων ώστε να μην ακολουθεί ο σχεδιασμός των επενδύσεων τις ημερομηνίες προκηρύξεων αλλά να έχουν δυνατότητα όλες οι υγιείς επενδύσεις να τύχουν χρηματοδοτικής ενίσχυσης.
γ)Ένταξης όσων επενδύσεων έχουν υλοποιηθεί αλλά δεν έτυχαν χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε ειδικά μέτρα χορηγήσεων μακροπρόθεσμης μορφής με επιδότηση επιτοκίων
δ) Σχεδιασμού ειδικών προγραμμάτων για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες με ειδικές προβλέψεις χρηματοδοτήσεων με επιδοτούμενο επιτόκιο.
ε) Σχεδιασμού Ειδικών Προγραμμάτων ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη βάση των παραπάνω (κατάργηση ενδιάμεσων φορέων ανοικτές προκηρύξεις χρηματοδοτικές ενισχύσεις και επιδότηση επιτοκίων καθώς και ειδικοί όροι δανεισμού).

2. Μέτρα αφορολογήτων αποθεματικών για επενδύσεις σε όλους τους τομείς (Μεταποίηση- Υπηρεσίες- Τουρισμός) για εκσυγχρονισμό βελτίωση υποδομών και νέες επιχειρηματικές υποδομές ενσωμάτωση στοιχείων καινοτομίας και ειδικών υπηρεσιών για μία πενταετία με πρόβλεψη επανεπενδύσεων του συνόλου των κερδών που δεν έχουν διανεμηθεί αλλά και των κερδών που θα δημιουργηθούν την πενταετία αυτή.
3. Μείωση του φόρου επί των κερδών των επιχειρήσεων στο 15% και δημιουργία συστήματος ενιαίου φόρου εισοδήματος για κάθε φορολογούμενο στον οποίο θα ενσωματώνονται τα κέρδη από επιχειρήσεις μισθοί έσοδα από ενοίκια άλλες πηγές κλπ. 
4. Άμεση απλοποίηση του φορολογικού συστήματος με καθιέρωση απλού συστήματος αυτόματου κλεισίματος φορολογικών εκκρεμοτήτων χρήσεων επιχειρήσεων με τζίρο έως και 9.000.000€ και φορολογική μνήμη στην διετία.
5. Απλοποίηση του Ασφαλιστικού συστήματος υπέρ των εργαζομένων με ενσωμάτωση όλων των δομών υγείας του ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών στο ΕΣΥ με μεταφορά των ασφαλιστικών πόρων υγείας που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Αναδιοργάνωση με εφαρμογή οικονομιών κλίμακας στη λειτουργία των ασφαλιστικών οργανισμών (μεταφορά υπερβάλλοντος προσωπικού συστήματα ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων άμεση καταβολή σύνταξης και επιδομάτων κλπ).
6. Μείωση του συντελεστή φορολόγησης για πώληση- μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στο 1% του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα της συμμετοχής σε επιχειρήσεις.
7. Άμεση εκπόνηση χρήσεων γης στη βάση του Γενικού Χωροταξικού και της ασφαλούς και Περιβαλλοντικά συμβατής επιχειρηματικής εγκατάστασης.
8. Άμεση θέσπιση σαφούς χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης αιτημάτων σχετικών με την ίδρυση της επιχείρησης της επιχειρηματικής εγκατάστασης μετατροπών αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας περιβαλλοντικών αδειών και ελέγχων με διαδικασίες που δεν θα ξεπερνούν τις 30 ημέρες και την καθιέρωση συστήματος στην περίπτωση μη απάντησης εντός χρονοδιαγράμματος ότι θεωρείται θετική η απάντηση των υπηρεσιών με ευθύνη του στελέχους της υπηρεσίας ή συνευθύνη με το στέλεχος του Δημοσίου και του υπογράφοντος το επιχειρηματικό αίτημα επιστήμονα (μηχανικού γεωτεχνικού οικονομολόγου κλπ).
9. Κατάργηση κάθε έννοιας κλειστού επαγγέλματος και ελάχιστων αμοιβών (Συμβολαιογράφοι Μηχανικοί Μεταφορές κλπ)
10. Μείωση του φόρου μεταβιβάσεων επιχειρηματικών ακινήτων στο 1% ώστε να αποτυπωθεί πλέον στα συμβόλαια ή πραγματική αξία ακινήτων και να διατυπώνονται όροι πραγματικής και αληθινής συναλλαγής στα συμβόλαια επιχειρηματικών ακινήτων.
11. Εφαρμογή σύγχρονου πτωχευτικού δικαίου με προβλέψεις σχεδίων διάσωσης και δεύτερης ευκαιρίας των επιχειρηματικών για την πάταξη της ιδιότυπης παραοικονομίας και των στρεβλώσεων που προκαλεί στην αγορά.
12. Άμεση λειτουργία του Εμπορικού Μητρώου και της διαφάνειας στην επικοινωνία και επιχειρηματική συναλλαγή και κατάργηση των πολύπλοκων διαδικασιών θεωρήσεων βιβλίων στοιχείων κλπ.

Το Επιμελητήριο Ευβοίας με το υπόμνημα αυτό εκτιμά πώς ανοίγει τον ουσιαστικό διάλογο των κοινωνικών φορέων και της πολιτικής για να αντιμετωπιστεί η παρούσα κρίση αλλά κυρίως να αξιοποιηθεί η περίοδος αυτή για την ουσιαστική συζήτηση και λήψη μέτρων ανταγωνιστικής και βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μακριά από μικροπολιτικές συντεχνιακές προσεγγίσεις και λογικές στείρας δημοσιότητας.


 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr