ΕΤΕΑΝ ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ-ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Προγράμματα Εγγυοδοσίας ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Πρόγραμμα εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για

την έκδοση εγγυητικών επιστολών

Παροχή εγγύησης σε χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών

για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τράπεζες υπέρ

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ορισμένου ποσού και

χρόνου. Εντάσσονται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε

διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης σύμβασης, προκαταβολής,

παρακρατήσεων, καλής πληρωμής, λήψης προκαταβολών

κρατικών ενισχύσεων.

 

Αποδέκτες: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

EFG Eurobank

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Τράπεζα Αττικής

Alpha Τράπεζα

Παγκρήτια Τράπεζα

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Ταμείο Επιχειρηματικότητας - ΤΕΠΙΧ (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΤΠΑ)

ΔΡΑΣΗ: Εξωστρέφεια

ΔΡΑΣΗ: Θεματικός Τουρισμός,

Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων,

Πράσινες Υποδομές, ΑΠΕ

Παροχή δανείων χαμηλού κόστους** για την υλοποίηση

βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων, συγκεκριμένων

δραστηριοτήτων, που έχουν ενταχθεί είτε σε προγράμματα

κρατικών ενισχύσεων, είτε αφορούν καθαρά ιδιωτική

πρωτοβουλία .

 

Αποδέκτες: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

(οι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας αναφέρονται

αναλυτικά ανά δράση)

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

EFG Eurobank

ΤΕΠΙΧΕπιχειρηματική Επανεκκίνηση

Παροχή δανείων χαμηλού κόστους** που αναπτύσσουν

βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, εντός της

ελληνικής επικράτειας και αφορούν σε:

α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού

κεφάλαια κίνησης)

β) δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια

επιχειρήσεων που:

υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004

εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης

• δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και

δεν έχουν υλοποιηθεί

Αποδέκτες: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Alpha Τράπεζα

Eurobank

Νέα Proton Τράπεζα

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Παγκρήτια Συνεταιριστική

Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας

Τράπεζα Aττικής

Τράπεζα Πειραιώς

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

ΤΕΠΙΧΝησιωτική Τουριστική

Επιχειρηματικότητα

Παροχή δανείων με πολύ ευνοϊκούς όρους για κεφάλαια

κίνησης ή/και χρηματοδότηση επενδύσεων, με τετραετή

περίοδο αποπληρωμής, για επιχειρήσεις σε νησιωτικές

περιοχές της Ελλάδας.

Αποδέκτες: Πολύ μικρές, και μικρές επιχειρήσεις

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Τράπεζα Πειραιώς

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

 

Ταμείο Εγγυοδοσίας

Παροχή εγγύησης σε δάνεια κεφαλαίου κινήσεως

επιχειρηματικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένης της

λήψης προκαταβολής έναντι επιχορηγήσεως) και

επενδυτικά δάνεια.

Αποδέκτες: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Αlpha Bank

Eurobank

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Ταμείο «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον» (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΤΠΑ)

 

Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Κατ' οίκον

Παροχή άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων στα ελληνικά

νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών,

διαμερισμάτων και πολυκατοικιών αποκλειστικά στην

ελληνική επικράτεια. Κλιμάκωση ωφελημάτων ανάλογα με

την εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος.

Alpha Bank

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

EFG Eurobank

Τράπεζα Πειραιώς

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης/ΕΓΤΑΑ)

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους από

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τα οποία θα

χρηματοδοτούν μέρος των επιχειρηματικών σχεδίων τα

οποία εντάσσονται στα Μέτρα του Π.Α.Α.2007-2013

 

Πειραιώς

Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΤΑ) - Ανενεργό Πρόγραμμα

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΝΑΛΙΟ

Παροχή εγγύησης σε δάνεια για την υλοποίηση

επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα μέτρα 1.3,

2.1, 2.3 και 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

(Ε.Π.Α.Λ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ με μια ΜΑΤΙΑ

* Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις οικείες διατάξεις της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πατήστε εδώ για σύντομη απλουστευμένη περιγραφή.

**Το χαμηλό κόστος διαμορφώνεται μέσω του χαμηλού επιτοκίου του χορηγούμενου δανείου, το οποίο επιτυγχάνεται λόγω της συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου με μηδενικό επιτόκιο.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΕΑΝ ΤΗΛ 210-7450400

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr