Επαν (δις) ΠΜΔ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΨΒ034690ΒΞ-ΦΥΜ)(19PROC005641441).

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr