ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Επικαιρότητα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Νόμος για την προστασία της κύριας κατοκίας – Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων.

Το Επιμελητήριο Ευβοίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι ο Ν. 4605/2019 «Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κυρία Κατοικία» για την προστασία της κύριας κατοικίας, η πρακτική εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2019 με τη λειτουργία της πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων, δίνει τη δυνατότητα και σε εμπόρους – επαγγελματίες που διατηρούν ατομική επιχείρηση να αιτηθούν την προστασία της κύριας κατοικίας του, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

1. Να μην έχει ήδη εκδοθεί οριστική απόφαση που να απορρίπτει προηγούμενη αίτηση με βάση το Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη).

2. Η αξία της προστατευόµενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Το οικογενειακό εισόδηµα, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τα τρία εξαρτώµενα µέλη.

4. Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα µεταφορικά µέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

5. Οι καταθέσεις, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιµα µέταλλα, σε νοµίσµατα ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

6. Υφίσταται τουλάχιστον µία οφειλή επιδεκτική ρύθµισης (δάνειο, οποιουδήποτε είδους με εξασφάλιση την κύρια κατοικία).

7. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόµισµα, τότε για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

8. Οι οφειλές να βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018.

9. Δεν ρυθµίζονται οφειλές νομικών προσώπων (εταιριών) και εν γένει οφειλές για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr