Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Επικαιρότητα: 

«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Η Δράση αφορά στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεωνγια την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000 €, εκ των οποίων 3.400.000 € αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και 600.000 € χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων.

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 11-07-2019

Λήξη υποβολής προτάσεων: 01-11-2019

Ενισχύονται έργα χρονικής διάρκειας έως 18 μήνες με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης όπου δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή
  • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και έχουν το πολύ μια πλήρη (ετήσια) κλεισμένη διαχειριστική χρήση μέχρι 31/12/2017.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 65% έως 70%.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr