Εγκύκλιος ΟΑΕΕ-Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επέκταση της χορήγησης επιδόματος ανεργίας

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επέκταση της χορήγησης επιδόματος ανεργίας και σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και ρύθμισαν τις οφειλές τους προβλέπει εγκύκλιος του ΟΑΕΕ.
Δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους δεν αυτοαπασχολούνται δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης τον ΟΓΑ το ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλλει την ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας.
Η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του Οργανισμού (ΟΑΕΕ).
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ κατά την διακοπή του επαγγέλματος με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. Ειδικότερα: ? Ασφαλισμένοι την 1-1-2011 οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1-1-2012 θα πρέπει να έχουν καταβάλλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τουλάχιστον ένα έτος. ? Ασφαλισμένοι την 1-1-2011 οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1-1-2013 θα πρέπει να έχουν καταβάλλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τουλάχιστον δύο έτη. ? Ασφαλισμένοι οι οποίοι διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1-1-2014 και εφεξής θα πρέπει να έχουν καταβάλλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τουλάχιστον τρία έτη. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος by SelectionLinks href=http://www.vea.gr/ΒΕΑ/ΔελτίαΤύπου/ΛεπτομέρειεςΔελτίωνΤύπου/tabid/322/ItemID/2103/language/el-GR/Default.aspx## rel=nofollow target=_blankισχύουν
by SelectionLinks href=http://www.vea.gr/ΒΕΑ/ΔελτίαΤύπου/ΛεπτομέρειεςΔελτίωνΤύπου/tabid/322/ItemID/2103/language/el-GR/Default.aspx## rel=nofollow target=_blank και για τους ασφαλισμένους οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν την 1-1-2011 και επαναδραστηριοποιήθηκαν εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης της δραστηριότητας. 2. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1-1-2012 και εφεξής για τουλάχιστον τρείς μήνες πριν τη λήψη του βοηθήματος. 3. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή άλλου φορέα μετά τη διακοπή του επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία σε οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 4. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΟΑΕΕ και να είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης.

ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και καθορίζεται στο ποσό των 360€ μηνιαίως.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr