Αξιολόγηση του Προγράμματος «Δικτυωθείτε».


GOONLINE.gif
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας διενήργησε πρόσφατα μια έρευνα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εκπαιδευτική Στήριξη του Δικτυωθείτε» προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που είχε το πρόγραμμα στις επιχειρηματικές τους πρακτικές.
Η έρευνα αυτή εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ειδικότερα για ολοκληρωμένη και  επιστημονική διερεύνηση του εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο μέτρο 8.2.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης υλοποιήθηκε από τις αρχές του 2001 έως και τα τέλη του 2006 από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) στις 13 περιφέρειες της χώρας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 10 εργαζομένους).

 Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 29.953 επιχειρήσεις από όλη την ελληνική επικράτεια.

Η Εκπαιδευτική Στήριξη απετέλεσε ένα πακέτο συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που περιλάμβανε:
   - Επισκέψεις στην έδρα της επιχείρησης από Συμβούλους Υποστήριξης και Καθοδήγησης
   - Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό από Πληροφοριακό κόμβο (http://www.go-online.gr) με θέματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο την εισαγωγή της πληροφορικής στην επιχείρηση την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο
  - Τεχνική υποστήριξη από το Γραφείο Πληροφόρησης

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Εκπαιδευτική Στήριξη του ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» βασίστηκε σε δείγμα 740 πολύ μικρών επιχειρήσεων και σκοπός ήταν η παρακολούθηση της προόδου που επέδειξαν οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρώτη φάση του προγράμματος (Δεκέμβριος 2000 – Ιούνιος 2004) αναφορικά με τη δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-επιχειρείν) ως αποτέλεσμα της Εκπαιδευτικής Στήριξης που έλαβαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ. Επίσης ήταν η αποτίμηση του αντίκτυπου που είχε η Εκπαιδευτική Στήριξη στις επιχειρηματικές πρακτικές των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε αυτό.

Τα κύρια σημεία της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος με βάση τις απαντήσεις των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι τα ακόλουθα:

Α) Σχετικά με την ετοιμότητα και την υποδομή των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ):
? Το επίπεδο υποδομής των επιχειρήσεων είναι σχετικά ικανοποιητικό για την υιοθέτηση βασικών εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων απέκτησε τον απαραίτητο εξοπλισμό μέσω του προγράμματος «Δικτυωθείτε».
? Σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις (ποσοστό 4724%) που έχουν πάνω από δύο Η/Υ διαθέτει εσωτερικό δίκτυο σύνδεσης μεταξύ τους.
? Πάνω από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων έχει παρουσία στο Διαδίκτυο και το 28% των επιχειρήσεων διαθέτει δική του ιστοσελίδα.
Ο βαθμός εξοικείωσης των εργαζομένων σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αξιολογήθηκε ως «Ικανοποιητικός» ενώ το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι σχετικά χαμηλό και η συχνότητα εκπαίδευσής τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη επιδοτούμενων προγραμμάτων.
?Η πλειονότητα των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τον Η/Υ σε καθημερινή βάση διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο ενώ υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό αυτών που διαθέτει σύνδεση ταχείας ζεύξης (ADSL) (σχεδόν 30%).
 ?Ο βαθμός εξοικείωσης των εργαζομένων σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αξιολογήθηκε ως «Ικανοποιητικός».

Β) Σχετικά με το βαθμό χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις επιχειρήσεις:
? Αν και η πλειονότητα των επιχειρήσεων διαθέτει τα μέσα (υποδομή) για την υιοθέτηση εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν η χρήση των εφαρμογών αυτών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος (5311%) χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και το 28% των επιχειρήσεων διαθέτει δική του ιστοσελίδα.
? Μικρό ποσοστό επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές παραγγελίες (ποσοστό 16%) ενώ μόλις το 8% δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών.
? Από την πλευρά των προμηθειών τα ποσοστά είναι υψηλότερα αλλά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις προμήθειές τους είναι 23% και από αυτούς που αξιοποιούν κάποιου είδους υπηρεσία σχετική με τις προμήθειές τους μέσω Διαδικτύου το 52% δήλωσαν ότι το ποσοστό των ηλεκτρονικών προμηθειών επί του συνόλου των προμηθειών τους είναι μηδενικό.
? Θετικό στοιχείο αποτελεί η σχετικά διαδεδομένη χρήση εξειδικευμένων εμπορικών εφαρμογών. Το ποσοστό των επιχειρήσεων (41%) που χρησιμοποιούν εξειδικευμένες εμπορικές εφαρμογές (όπως σχεδίαση προϊόντων διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.) τις αξιολογούν ως «πολύ σημαντικές» για τη λειτουργία τους.
? Το ποσοστό των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με Τράπεζες και το Δημόσιο είναι της τάξεως του 34%.

 Γ) Σχετικά με τον αντίκτυπο της υιοθέτησης πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν:

? Οι πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο για την πλειονότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων ακόμη και μετά το πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Στήριξης. Οι επιχειρήσεις βελτίωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό την ικανότητά τους στη χρήση του Η/Υ και του Διαδικτύου μετά τη λήψη της Εκπαιδευτικής Στήριξης.
? Οι κυριότερες αιτίες χρήσης του Διαδικτύου τόσο πριν όσο και μετά το πρόγραμμα δηλώνονται η ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις της αγοράς και η επικοινωνία.
 ? Ως σημαντικότερο εμπόδιο των επιχειρήσεων παραμένει η έλλειψη γνώσεων και ενημέρωσης.
? Οι επιχειρήσεις απάντησαν ότι τη μεγαλύτερη βελτίωση ως αποτέλεσμα της Εκπαιδευτικής Στήριξης την παρατήρησαν στο επίπεδο εξυπηρέτησης και στο επίπεδο επικοινωνίας με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές τους.
? Ήταν σχετικά μικρός ο αριθμός των επιχειρήσεων από αυτές που θέλησαν να ενασχοληθούν εντατικά με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και προμήθειες και τις συναλλαγές με τις τράπεζες και τις δημόσιες αρχές.
?Ο παραδοσιακός και οικογενειακός χαρακτήρας είναι ακόμη κυρίαρχος μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων και το γεγονός αυτό αποτέλεσε σε πολλές περιπτώσεις ανασταλτικό παράγοντα στην υιοθέτηση πιο εξειδικευμένων μορφών ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα ανά τομέα δραστηριότητας σε συνολικό επίπεδο επισημαίνονται τα ακόλουθα:
? Υπηρεσίες Τουρισμού εμφανίζουν τη καλύτερη εικόνα εισαγωγής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο από την άποψη της τεχνολογικής υποδομής και χρήσης βασικών εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν όσο και από την άποψη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

? Επίσης πολύ καλή εικόνα παρουσιάζει ο τομέας των Κατασκευών.
? Ακολουθούν με το μέσο όρο οι τομείς του Εμπορίου και της Μεταποίησης που κινούνται παράλληλα μεταξύ τους.
?Ο τομέας των Λοιπών Υπηρεσιών ενώ εμφανίζει σχετικά ικανοποιητική εικόνα στο ηλεκτρονικό εμπόριο ταυτόχρονα εμφανίζει πολύ χαμηλές επιδόσεις στην υποδομή και ένταση χρήσης.

Τα κυριότερα αποτελέσματα ανά Περιφέρεια έχουν ως εξής:
?Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων των μεγάλων αστικών κέντρων με τις υπόλοιπες Περιφέρειες είναι σημαντική.
? Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής – με μόνη εξαίρεση τη Δυτική Αττική – και οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζουν τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στην υποδομή και την ένταση χρήσης βασικών εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αντίθετα οι υπόλοιπες Περιφέρειες εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις με σημαντική διαφορά.
? Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία ενώ βρίσκεται στα επίπεδα του μέσου όρου στην υποδομή και χρήση βασικών εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν παρουσιάζει ωστόσο υψηλές επιδόσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο γεγονός που κυρίως οφείλεται στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα των Υπηρεσιών Τουρισμού

Τα τελικά συμπεράσματα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ του ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» είναι τα εξής:

? Προσέλκυσε το ενδιαφέρον των πολύ μικρών επιχειρήσεων για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αποτέλεσε μια καλή αρχή για την επαφή με αυτές κυρίως για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν εξοικειωμένες.

? Οι επιχειρήσεις που ήταν περισσότερο διστακτικές στην πλειονότητά τους συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες –κυρίως σε επίπεδο ενημέρωσης από το Διαδίκτυο και μηχανοργάνωσης της λειτουργίας της επιχείρησης και ξεπεράστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι φοβίες και οι δυσπιστίες σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Διαδικτύου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr