ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για την κατηγορία πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.3 η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 27/02/2015 έως την 28/04/2015. Για την κατηγορία πράξεων 4.1.1.2 η υποβολή των προτάσεων του πρώτου κύκλου αξιολόγησης είναι δυνατή από την 27/02/2015 έως την 13/05/2015. Σε περίπτωση μη εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης διενεργείται δεύτερος κύκλος αξιολόγησης ίδιας διάρκειας. Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει: Αίτηση ενίσχυσηςφάκελο υποψηφιότητας, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anevia.gr. & www.evialeaderalieias.gr

Η Αίτηση ενίσχυσηςφάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στην πρόσκληση και στα συνοδευτικά αρχεία αυτής. Οι προτάσεις υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο, το οποίο φέρει αντίστοιχη ένδειξη), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε, στη διεύθυνση Λεωφόρος Χαϊνά 93, Διοικητήριο Π.Ε Ευβοίας 1ος όροφος (Γραφείο 112), τις ώρες 09:00 – 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία και ώρα πρωτοκόλλησης της πρότασης στο πρωτόκολλο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

 

Πίνακας 1: Περιοχή παρέμβασης ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2 ) (στοιχεία ΕΣΥΕ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (στοιχεία 2001 – πραγματικός πληθυσμός)

ΣΚΥΡΟΥ: Σκύρου,  

ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πρασίνου - Κύμης - Πλατάνας - Αυλώνος - Αχλαδερής - Οκτωνιάς - Πετριών - Κοσκίνων -ΖαράκωνΑργυρού- Κριεζών - Βέλους - Δύστου  - Λεπούρων.

ΚΑΡΥΣΤΟΥ: Αλμυροποτάμου - Μεσοχωρίων - Νέων Στύρων - Στύρων - Μαρμαρίου - Ακταίου - Μαρμαρίου - ΚατσαρωνίουΑμυγδαλέας.

 

Παρουσίαση Τοπικού Προγράμματος

Το Τοπικό Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε ένα Μέτρο (4.1 Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών), το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 4.1.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

Δράση 4.1.1.2: Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

Δράση 4.1.1.3 Λοιπές Επενδύσεις Τομέα Αλιείας

 

ΔΡΑΣΗ 4.1.1: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η δράση 4.1.1 «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κατηγορίες Πράξεων:

• 4.1.1.1: Ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Σύσταση 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από αλιείς, με στόχο τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους.

4.1.1.2: Ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς.

• 4.1.1.3: Λοιπές ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας.

 

ΔΡΑΣΗ 4.1.2: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Η Δράση 4.1.2 περιλαμβάνει τέσσερις Κατηγορίες Πράξεων ως ακολούθως:

 • 4.1.2.1 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

• 4.1.2.2 Υποδομές μικρής κλίμακας και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές

• 4.1.2.3 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

 • 4.1.2.4 Εξοπλισμοί λιμένων αλιείας και βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων

• 4.1.2.5 Οργάνωση και λειτουργία των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας

• 4.1.2.6 Διατοπικήδιακρατική συνεργασία μεταξύ παράκτιων περιοχών μέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.

 

 

Είδος, ύψος και ποσοστό ενίσχυσης για τις Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 , 4.1.1.2 και 4.1.1.3. Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4, εντάσσεται στις Περιφέρειες που καλύπτονται από τον εκτός στόχου σύγκλισης, κατά συνέπεια η χορηγούμενη δημόσια δαπάνη καθορίζεται: Για τις κατηγορίες πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.2 :

μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται από αλιείες και

μέχρι 55% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται από μη αλιείς.

Για την κατηγορία πράξης 4.1.1.3 :

μέχρι 40% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για επενδύσεις στον τομέα της αλιείας στην περιοχή παρέμβασης εκτός από την νήσο Σκύρο για την οποία το ποσοστό ανέρχεται στο 60% όπως ορίζεται στην υπ΄ αριθμ. 3136/7-11-2011 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2533/7-11-2011Β’) ‘’περί καθορισμού διαδικασίας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του ΕΠΑΛ 2007-2013.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.anevia.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr