Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Δύο (2) ενεργά προγράμματα

Επικαιρότητα: 

Δύο (2) ενεργά καθεστώτα στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

 • ·         Γενική Επιχειρηματικότητα
 • ·         Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Γενική Επιχειρηματικότητα: έως 2 Σεπτεμβρίου 2019

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων: έως 15 Οκτωβρίου 2019

 

Δικαιούχοι

Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρία, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

 

Ποσοστό Ενίσχυσης

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

 

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια

 • ·         Τουρισμός (Ξενοδοχεία, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ειδικές τουριστικές υποδομές κ.α.)
 • ·         Γεωργία, Κτηνοτροφία
 • ·         Ποτοποιία
 • ·         Μεταποίηση
 • ·         Κατασκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Οικιακών Συσκευών, Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού κ.α.
 • ·         Ανάπτυξη Λογισμικού
 • ·         Παραγωγή και Κατασκευή Δομικών Υλικών
 • ·         Τηλεπικοινωνίες
 • ·         Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • ·         Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (χρωμάτων, βερνικιών), βασικών μετάλλων
 • ·         Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κ.α.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • ·         Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • ·         Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
 • ·         Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • ·         Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • ·         Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις
 • ·         Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης
 • ·         Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας (επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις παραπάνω δαπάνες)
 • ·         Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και αφορούν μόνο νέες ΜΜΕ (δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους). Ενισχύονται δαπάνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για την υποστήριξης στις αδειοδοτήσεις, σε θέματα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, μελέτες οργάνωσης και διοίκησης, έρευνες αγοράς κλπ.
 • ·         Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορούν δαπάνες για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, οργανωτικές μελέτες κλπ.

 

Είδη ενισχύσεων

 • ·         Φορολογική απαλλαγή
 • ·         Επιχορήγηση
 • ·         Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • ·         Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr