ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Επικαιρότητα: 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                   Χαλκίδα 3/8/2023  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 47609/23-06-2023 (ΑΔΑ:6ΕΩΓΟΡ10-81Ψ) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4497/2017 και του Π.Δ 372/1992, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

 Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Με το άρθρο 40 του Νόμου 5046/2023 (ΦΕΚ Α/137/29-7-2023) ορίστηκε ότι:

«Η επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασία εκλογής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Eπιμελητηρίων της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), διεξάγεται σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου 2024 και της 15ης Δεκεμβρίου 2024, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του οικείου επιμελητηρίου».

Η συσταθείσα Εκλογική Επιτροπή διακόπτει το έργο της μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου και θα το συνεχίσει με την ίδια σύνθεση μετά τον προσδιορισμό της νέας ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών ως άνω.  

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

   ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr