Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής.

 

Χαλκίδα 16/11/2011

 

    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας ενημερώνει τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα να υποβάλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του Ν.2081/92 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005.

Οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στην εκλογική επιτροπή μέχρι την 2/12/2011.


Επισήμανση: Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν υποδείξει έγκαιρα τους εκπροσώπους της (δηλαδή: αν δεν έχουν παραληφθεί οι υποδείξεις σας με τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά από την εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας μέχρι την 2/12/2011και ώρα 15:30 αυτοί θα στερηθούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr