Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 127773πε Α3 23-01-2006 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/