Ασφαλιστικά

Ελληνικά

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Διευκρινίσεις: Με στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων των φορολογικών αρχών
Οι υπόχρεοι, εφόσον αμφισβητούν πλέον πράξεις των φορολογικών αρχών, ρητές ή σιωπηρές, οφείλουν, επί ποινή απαραδέκτου, πριν από την προσφυγή τους στα δικαστήρια, να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
Στη συνέχεια οι υπόχρεοι δύνανται να ασκήσουν παραδεκτώς δικαστική προσφυγή μόνο κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής και άρα σε αυτήν πρέπει να επιδίδουν οι προσφεύγοντες τα σχετικά δικόγραφα κατά τις διατάξεις του ΚΔΔ, καθώς και οι γραμματείς των Διοικητικών Δικαστηρίων τις σχετικές κλήσεις προσδιορισμού δικασίμου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΚΕΑΟ)

Δίδεται η δυνατότητα σ' όλους τους εργοδότες που έχουν οφειλές, να προβούν στη ρύθμιση αυτών με ευνοϊκούς όρους μέχρι 31-3-2015.

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/