Ακύρωση της διαδικασίας και της επιλογής του τουριστικού γραφείου για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο

Ακύρωση της διαδικασίας και της επιλογής του τουριστικού γραφείου για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο

Η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ευβοίας κατά τη συνεδρίαση αυτής στις 28 Δεκεμβρίου 2016 λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής Erasmus+ για την επιλογή του τουριστικού γραφείου και τις υποβληθείσες προσφορές προχωρά στην ακύρωση της διαδικασίας κατά συνέπεια και της επιλογής του τουριστικού γραφείου για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο (όπως αυτό είχε επιλεγεί από την επιτροπή Erasmus+) διότι σημειώθηκαν αστοχίες και παραλείψεις.