ΓΕΜΗ

ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Ευβοίας σας ενημερώνει για την έναρξη εφαρμογής της νέας Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής χορήγησης Πιστοποιητικών και Αντιγράφων. Με τη νέα αυτή Υπηρεσία τόσο η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αποσπασμάτων και αντιγράφων πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ όσο και η έκδοση αυτών γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η Υπηρεσία αυτή υλοποιήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 όπως ισχύει και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ2-4946/2014.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.Μ..Η. ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Θεσμικό Πλαίσιο