ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν. 4399/2016

Επικαιρότητα: 

  • ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν. 4399/2016

Εκτός των ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου (ν.4399/2016) θα τίθενται όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής, αλλά και τα δύο προηγούμενα έτη είχαν μετεγκατασταθεί ή μεταφέρει μέρος της παραγωγής τους σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Επίσης, όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει επενδυτικά σχέδια, θα πρέπει να δεσμευτούν ότι για τα επόμενα δύο έτη από την έγκριση της ενίσχυσης δεν πρόκειται να μετεγκατασταθούν ή να μεταφέρουν μέρος της δραστηριότητάς τους. Αυτό προβλέπει ο νέος Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός της Ε.Ε. (Κανονισμός 2017/1084) που τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας. Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης του νέου τροποποιημένου ΓΑΚ στην εθνική νομοθεσία με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου και του αναπληρωτή υπουργού Αλέξη Χαρίτση δημοσιεύθηκε χθες το ΦΕΚ (αρ. φύλλου 76 τεύχος Β’). Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους σε ένα από τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου  «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες μμε» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι:  (i) δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα καθώς και ( ii) δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία υπεβλήθη η αίτηση υπαγωγής. Όσοι έχουν μετεγκατασταθεί ή μεταφέρει μέρος της δραστηριότητάς τους σε μία από τις 31 χώρες του ΕΟΧ (σ.σ.: τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) θα απεντάσσονται από τον αναπτυξιακό.